Raad van State vernietigt deel van Vlaams regionaliseringsbesluit mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse regering heeft dan toch fouten gemaakt bij de regionalisering van de mobiliteitsbevoegdheden. De Raad van State heeft 10 artikelen van het ?Besluit van 10 juli 2015 tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervorming? vernietigd omdat ?de bevoegdheidsverdelende regels? niet gerespecteerd zijn.

Regionalisering mobiliteitsbevoegdheden

Het Vlaams Besluit van 10 juli 2015 wijzigt de oorspronkelijke federale rechtsregels m.b.t. mobiliteitsbeleid, openbare werken, vervoer en verkeersveiligheidsbeleid die bij de Zesde Staatshervorming zijn overgedragen aan de gewesten. De meeste artikels vervangen verwijzingen naar federale instanties in verwijzingen naar de bevoegde Vlaamse minister, personeelsleden of diensten. Taken, verplichtingen en procedures werden doorgeschoven.

Maar volgens de federale Staat heeft de Vlaamse regering bij die regionalisering op tal van punten 'de bevoegdheidsverdelende regels van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen' geschonden. Meteen na publicatie van het besluit in 2015 werd dan ook een vernietigingsprocedure opgestart bij de Raad van State.

Vernietiging na schending van bevoegdheidsverdelende regels

Hoewel de Raad de meeste artikelen van het besluit uiteindelijk overeind laat, volgt ze voor 10 bepalingen toch de mening van de federale Staat. De bevoegdheidsverdelende regels werden niet gerespecteerd, de artikels zijn dan ook vernietigd. Het gaat meer concreet om artikel

23, 13° ? wijzigt KB van 15 maart 1968 met het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto?s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen m.b.t. de montagevoorwaarden en bijkomende signalisatie voor de voertuigen van de brandweerdiensten, de prezones en hulpverleningszones, de civiele bescherming en de ambulances en voor de voertuigen voor dringende medische interventie

35,1° ? wijzigt KB van 15 maart 1968 m.b.t. het gebruik van bepaalde kleuren of kleurencombinaties voor het schilderen van de buitenkant van de voertuigen

52, 1° ? wijzigt KB van 1 december 1975 m.b.t. het bepalen van verkeersborden die voor signalisatie met zonale geldigheid gebruikt worden

53 ? wijzigt overgangsbepalingen van KB van 1 december 1975 m.b.t. het gebruik van verkeersborden

54 ? wijzigt overgangsbepalingen van KB van 1 december 1975 m.b.t. het gebruik van verkeersborden

71 ? wijzigt KB van 23 december 1994 met de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen m.b.t. de bijdrage van keuringsinstellingen

90 ? wijzigt KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs m.b.t. verplichtingen van de houders van rijbewijzen

132 ? wijzigt KB van 5 december 2004 met de productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines m.b.t. de aanwijzing van de keuringsinstantie die de typegoedkeuring verleent

133 ? wijzigt KB van 5 december 2004 met de productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren m.b.t. het toezicht op de naleving van en het vaststellen van de overtredingen

225 ? wijzigt KB van 22 mei 2014 goederenvervoer m.b.t. het Overlegcomité goederenvervoer over de weg.

De Vlaamse regering zal de items de komende maanden dus opnieuw moeten bekijken.

Bron: RvS, arrest n°. 244.095 van 2 april 2019.

Zie ook
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 25 augustus 2015.