Nieuw vennootschapsrecht blijft fiscaal neutraal

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Omdat de wetgever wil dat het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal is, worden een heel pak federale fiscale bepalingen aangepast. Dat is onder meer het geval in het WIB 92, het W.Reg., het W.Succ. en het W.Taksen.

De belangrijkste nieuwigheden binnen het vennootschapsrecht die aanpassingen aan de fiscale wetgeving vragen om de fiscale neutraliteit te behouden, zijn onder meer

de toepassing van statutaire zetelleer voor het bepalen van de nationaliteit van de vennootschap;

de afschaffing van het begrip ?maatschappelijk kapitaal?;

de uitgebreidere omvormingsmogelijkheden voor vennootschappen; en

de versoepeling van de inkoop van eigen aandelen.

Werkelijke zetel vs statutaire zetel

De nationaliteit van een vennootschap werd vroeger bepaald op grond van de werkelijke zetel. Volgens het nieuwe WVV beslist de statutaire zetel voortaan over de nationaliteit. Wat betekent dat een vennootschap dus wordt beheerst door het vennootschapsrecht van de staat waar zij haar statutaire zetel heeft. Maar het principe van de werkelijke zetel blijft in het fiscaal recht echter verder gelden. De fiscale woonplaats van de vennootschap blijft verbonden aan de staat van de werkelijke zetel van de vennootschap. Een vennootschap met werkelijke zetel in België zal dus onder de Belgische vennootschapsbelasting vallen. Men mag er dus niet meer van uitgaan dat een vennootschap die aan de Belgische vennootschapsbelasting is onderworpen, ook valt onder het Belgische vennootschapsrecht.

Bovendien moet de vennootschap met de statutaire zetel in het buitenland maar met de werkelijke zetel in België, een boekhouding voeren volgens het Belgische boekhoudrecht. Zodat de Belgische fiscus de vennootschap in Belgie via de vennootschapsbelasting kan belasten op haar wereldwijde winst.

Maatschappelijk kapitaal

Het nieuwe WVV schaft het maatschappelijk kapitaal af voor de meeste vennootschappen, behalve voor de NV. Het WVV heeft het dan ook niet meer over 'kapitaal' of 'gestort kapitaal', begrippen die wel nog van belang zijn in de fiscale wetboeken. De begrippen worden nu in de fiscale regels omschreven.

Omvorming

Andere wijzigingen aan de fiscale wetten zijn het gevolg van de ruime mogelijkheden die vennootschappen in het WVV krijgen om zich om te vormen en de eventueel daaraan gekoppelde verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding. Omvormingen en verplaatsingen die tot gevolg kunnen hebben dat vennootschappen niet langer aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn maar wel aan de rechtspersonenbelasting.

Inkoop eigen aandelen

In het WVV zijn de regels voor de inkoop van eigen aandelen in de besloten vennootschap of de naamloze vennootschap sterk versoepeld: een BV of NV kan voortaan onbeperkt eigen aandelen inkopen, de limiet van 20% is opgeheven. Als die limiet van 20% ook op fiscaal gebied zou opgeheven worden, zouden de vennootschappen de belastingheffing op uitkeringen voor onbepaalde tijd kunnen uitstellen, zonder limieten. Om dat te vermijden wordt de fiscale limiet van 20% behouden in het fiscaal recht: bij overschrijding van die grens worden de aandelen geacht te zijn vernietigd wat zorgt voor een onmiddellijke belastbaarheid.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 17 maart 2019 treedt grotendeels in werking op 1 mei 2019. Er is voorzien in overgangsregels.

Bron: Wet van 17 maart 2019 tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 10 mei 2019

Zie ook:
Wetboek van vennootschappen en verenigingen