Eén tiende ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers uit de privésector ouderschapsverlof opnemen in een halve dag per week of een hele dag om de 2 weken. Het uitvoeringsbesluit dat de arbeidsduurvermindering met 1/10e regelt, toekenningsvoorwaarden bepaalt en de bedragen van de onderbrekingsuitkeringen vastlegt is op 22 mei in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Eén tiende ouderschapsverlof alleen mét akkoord werkgever

De wet die het nieuwe systeem invoert, is op 6 oktober 2018 in werking getreden. Nu het uitvoeringsKB er is, kunnen werknemers er ook effectief gebruik maken.

Het recht om het ouderschapsverlof op te nemen met één tiende, wordt uitdrukkelijk ingeschreven in het KB Ouderschapsverlof. Daaruit blijkt duidelijk dat voor de toepassing ervan altijd het akkoord van de werkgever nodig is: 'Om voor zijn kind te zorgen, heeft de werknemer voortaan het recht om gedurende een periode van 40 maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende wanneer hij voltijds is tewerkgesteld én wanneer de werkgever daarmee akkoord gaat. Deze periode kan worden opgesplitst in periodes van 10 maanden of een veelvoud ervan.

De werkgever kan dus weigeren. Als dat het geval is, moet hij dat binnen de maand laten weten.

Combinatie met andere formules mogelijk

De 1/10e-regeling kan gecombineerd worden met de andere opnameformules (voltijds, halftijds, 1/5e). Bij wijziging van opnamevorm moet steeds rekening worden gehouden met het principe dat één maand schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan 2 maanden halftijdse verderzetting van de arbeidsprestaties, aan 5 maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde en aan 10 maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één tiende.

Onderbrekingsuitkeringen

Wie zijn arbeidsprestaties met één tiende vermindert in het kader van ouderschapsverlof, kan bij de RVA een onderbrekingsuitkering aanvragen. De bedragen zijn vastgelegd bij KB.

*verhoogde uitkering

Ouderschapsverlof per week

Naast de nieuwe vorm van ouderschapsverlof waarbij werknemers dus de mogelijkheid hebben om veertig maanden lang hun arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende, flexibiliseert het KB vanaf juni ook de opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand.

Voltijds ouderschapsverlof: de totale periode van 4 maanden kan ? mits akkoord van de werkgever ? geheel of gedeeltelijk ? worden opgesplitst in periodes van een week of een veelvoud hiervan. Momenteel moet men telkens een maand in één keer opnemen. Wanneer door een gedeeltelijke opsplitsing in weken, het resterende gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heeft de werknemer het recht om dat saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Halftijds ouderschapsverlof: de totale periode van 8 maanden kan ? mits akkoord van de werkgever ? geheel of gedeeltelijk ? worden opgesplitst in periodes van een maand of een veelvoud daarvan. Wanneer door een gedeeltelijke opsplitsing in weken, het resterende gedeelte een maand bedraagt, heeft de werknemer het recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Verlof voor bijstand zwaar zieke gezins- en familieleden: ook hier wordt onder voorwaarden de mogelijkheid voorzien om in weken op te nemen.

De uitkering voor de wekelijkse onderbreking is dan gelijk aan het maandbedrag gedeeld door 26 en vermenigvuldigd met het aantal dagen van het verlof.

Geen aangepast werkrooster bij korte periodes ouderschapsverlof

Werknemers hebben het recht om een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster aan te vragen voor de periode die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. Dat kan echter niet wanneer het ouderschapsverlof 3 weken of minder bedraagt.

Ook binnen KB van 10 april 2014

De federale regering zorgt voor gelijkaardige wijzigingen aan het KB van 10 april 2014 dat onder meer contractuele personeelsleden van de buitenlandse ambassades, van SHAPE en van bepaalde internationale overheidsinstanties een recht op ouderschapsverlof en een onderbreking van hun beroepsloopbaan voor het verlenen van bijstand of zorgen aan een zwaar ziek gezins- of familielid toekent.

1 juni 2019

Het KB treedt (voor het overgrote deel van de bepalingen) in werking op 1 juni 2019. De bepalingen zijn van toepassing op de aanvragen die vanaf die datum worden ingediend bij de werkgever.

Bron: Koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, BS 22 mei 2019.