Nieuwe Europese regels voor verkoopovereenkomsten van goederen

Europa heeft nieuwe regels voor verkoopovereenkomsten van goederen. De nieuwe richtlijn moet het vertrouwen van consumenten en leveranciers in grensoverschrijdende verkopen opkrikken. Daarom voorziet ze in geharmoniseerde rechten en plichten die gelden binnen gans Europa.

Toepassingsgebied

De nieuwe 'richtlijn verkoop van goederen' is van toepassing op de verkoop van goederen, ook die met een digitaal element (zoals bv. slimme thermostaten), en ongeacht of de verkoop op afstand (bv. online) of van hand tot hand gebeurt.
Let wel: de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten valt onder een aparte richtlijn.

Conformiteitsgebreken, bewijslast en garantie

De verkoper is aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en dat aan het licht komt binnen twee jaar na levering. De lidstaten kunnen wel een langere garantietermijn invoeren.

Van elk conformiteitsgebrek dat binnen een jaar vanaf de levering van het goed wordt ontdekt, gaat men ervan uit dat het al bestond op het moment van de levering. De verkoper is er dus automatisch aansprakelijk voor. Tenzij die kan aantonen dat dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het conformiteitsgebrek. Lidstaten mogen de termijn van één jaar verlengen tot twee jaar.

De lidstaten kunnen de consument verplichten om binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld de verkoper in te lichten. Doet hij dat niet, dan kan hij zijn rechten verliezen.

Bij een geleverd niet-conform goed zijn er drie mogelijkheden: de koper vraagt dat de verkoper het goed conform maakt (herstelling of vervanging), hij krijgt een evenredige prijsvermindering of hij ontbindt de koopovereenkomst (het goed gaat terug naar de verkoper, de koper krijgt zijn geld terug). Aan elk van de remedies zijn voorwaarden gekoppeld.

Updates

Bij goederen met een digitaal element moet de verkoper de updates - waaronder ook beveiligingsupdates - die nodig zijn om de conformiteit van de goederen te behouden, aan de consument leveren gedurende een periode die de consument redelijkerwijze kan verwachten. Die periode is afhankelijk van de aard en het doel van de goederen en de digitale elementen en de omstandigheden en de aard van de overeenkomst.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt een objectief criterium voor de beoordeling van de conformiteit van goederen. Goederen moeten geschikt zijn om hun functies en prestaties bij normaal gebruik te behouden. De duurzaamheid wordt beoordeeld in functie van de aard van de goederen en rekening houdend met publieke mededelingen die gedaan zijn door de verkoper of andere personen in eerdere schakels van de transactieketen (bv. de producent).

Garantie van duurzaamheid

Wanneer de producent de consument gedurende een bepaalde periode een commerciële garantie van duurzaamheid biedt, is die rechtstreeks aansprakelijk voor herstelling of vervanging van de goederen. Tijdens de volledige duur van die commerciële garantie.

Recht op verhaal

Wanneer de verkoper tegenover de consument aansprakeliijk is wegens een conformiteitsgebrek dat zelf het gevolg is van het doen of niet-doen van iemand in een eerdere schakel van de transactieketen, kan de verkoper zich richten tot de in de transactieketen aansprakelijke persoon. Wie dat is en hoe moet geprocedeerd worden, wordt op nationaal niveau geregeld.

Van toepassing

De lidstaten hebben tot 1 juli 2021 om hun nationaal recht aan te passen aan de richtlijn. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022. En ze gelden alleen voor overeenkomsten die vanaf dan afgesloten worden.

Bron: Richtlijn (EU) nr. 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, Pb L136, 22 mei 2019