Verlaagd tarief successierechten bij vererving familiale onderneming of vennootschap in Brussel: formulieren voor verificatie 2 jaar na het overlijden

De Brusselse minister van Financiën, Guy Vanhengel, heeft in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019 twee nieuwe modellen gepubliceerd van het ?aanvraagformulier voor het attest verlaagd tarief successierechten?. Er is een apart modelformulier voor de vererving van een familiale onderneming, en één voor de vererving van een familiale vennootschap.

De nieuwe aanvraagformulieren zitten als bijlage bij het MB van 10 mei 2019.

Brussel Fiscaliteit verifieert via deze nieuwe aanvraagformulieren of de voorwaarden voor het behoud van het verlaagd tarief van de successierechten bij vererving van een familiale onderneming of een familiale vennootschap werden nageleefd 2 jaar na het overlijden van de erflater .

Indienen aanvraagformulieren

De erfopvolgers moeten deze formulieren invullen en per aangetekende brief terugsturen naar Brussel Fiscaliteit vóór de 760ste dag volgend op de dag van het overlijden van de erflater.

Indien de voorwaarden werden nageleefd, ontvangen de erfopvolgers een attest dat ze aan de ontvanger van het bevoegde kantoor van de 'Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie' moeten bezorgen vóór de 865ste dag die volgt op de dag van het overlijden van de erflater. Indien blijkt dat er bijkomende gegevens en/of bewijsstukken noodzakelijk zijn, verwittigt Brussel Fiscaliteit de erfopvolgers daarvan via briefwisseling.

Indien de voorwaarden voor het behoud van het verlaagd tarief niet werden nageleefd, of indien het attest aan de ontvanger van het bevoegde kantoor van de 'Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie' wordt bezorgd na die termijn van 865 dagen, dan wordt het successierecht of het recht van overgang bij overlijden, dat wordt geacht verschuldigd te zijn, berekend tegen het tarief vermeld in artikel 48 en artikel 48(2) van het Brussels Wetboek der Successierechten, zonder toepassing van het verlaagd tarief.

Nieuw fiscaal regime sinds 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 is het Brussels voordelig fiscaal regime voor de overdracht van sommige ondernemingen en vennootschappen door vererving (of door schenking) gewijzigd in het kader van de fiscale hervorming die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft doorgevoerd.

Het doel van deze hervorming was om:

af te stappen van het begrip "kleine of middelgrote onderneming" om voorrang te geven aan dat van "familiale onderneming of vennootschap", waarbij familie voortaan een centraal begrip is;

de continuïteit van de ondernemingen te waarborgen;

de bedrijfsleiders aan te moedigen om tijdens hun leven actief deel te nemen aan hun opvolging, om hun kennis door te geven, waarbij er een vrijstelling van schenkingsrechten wordt toegepast;

de voorwaarden te versoepelen om in aanmerking te komen voor de gunstregeling.

Voor de nalatenschappen die na 1 januari 2017 zijn opengevallen, geldt er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voorkeurtarief van 3% (in rechte lijn of tussen partners) of 7% (voor de andere personen) bij de overdracht van een familiale onderneming of familiale vennootschap.
De schenking van een familiale onderneming of familiale vennootschap wordt er vrijgesteld van schenkingsrechten (ongeacht de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde), onder dezelfde voorwaarden.

In werking

Het MB van 10 mei 2019 treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019.

Bron: Ministerieel besluit van 10 mei 2019 tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 60bis/3, § 2, 2° van het Wetboek der Successierechten, BS 4 juni 2019.

Zie ook:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de successierechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, BS 31 januari 2017 (art. 5, § 1).