Meer aandacht voor kinderen bij grensoverschrijdende geschillen rond ouderlijke verantwoordelijkheid

Europa heeft werk gemaakt van een nieuwe verordening over grensoverschrijdende geschillen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid. Ze treedt in werking op 1 augustus 2022. De verordening komt in de plaats van de zgn. Brussel IIbis-verordening. Ze bevat geen ingrijpende wijzigingen. Maar de grotere bescherming van kinderen bij kindontvoeringen en bij geschillen over de ouderlijke verantwoordelijkheid valt wel op.

De nieuwe regels voorzien onder meer in:

een snellere terugkeerprocedure bij kindontvoeringen. Er komen duidelijke termijnen zodat de zaken snel kunnen afgehandeld worden;

de uitbreiding van het hoorrecht van kinderen;

de afschaffing van het exequatur voor alle beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. In de plaats daarvan komen er wel extra waarborgen bij de tenuitvoerlegging;

een efficiëntere tenuitvoerlegging van beslissingen. De tenuitvoerlegging blijft onder het recht van de staat van tenuitvoerlegging vallen, maar de redenen voor schorsing of weigering van de tenuitvoerlegging worden geharmoniseerd;

een betere samenwerking tussen de centrale autoriteiten van de verschillende lidstaten;

een duidelijke procedure voor de plaatsing van een kind in een andere lidstaat; en

een vereenvoudigde toezending van authentieke akten en buitengerechtelijke overeenkomsten.

De verordening is van toepassing op de gerechtelijke procedures die zijn ingesteld, de authentieke akten die zijn verleden en de overeenkomsten die zijn geregistreerd op of na 1 augustus 2022.

Bron: Verordening (EU) nr. 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering, Pb L178, 2 juli 2019

Zie ook:
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (opgeheven)