Geen informatieplicht meer voor notaris bij ruil van onbebouwd perceel (verzameldecreet omgeving)

In alle onderhandse en authentieke akten van verkoop van een onroerend goed, verhuur voor meer dan 9 jaar, van inbreng in een vennootschap, van vestiging van een recht van erfpacht of opstal, of van andere vorm van eigendomsoverdracht tegen vergoeding moet de 'instrumenterende ambtenaar' (meestal de notaris) enkele supplementaire gegevens opnemen. Zoals: of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd uitgereikt, of er een voorkooprecht op het onroerend goed rust, enz. In de authentieke akte neemt de notaris ook een verklaring op waarin de verkrijger bevestigt dat hij een recent stedenbouwkundig uittreksel met informatie over het goed heeft gekregen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) somt nu al 3 situaties op waarin die informatieplicht niet geldt: bij huwelijkscontracten, bij contracten over mandeligheid, en bij fusies en gelijkgestelde verrichtingen tussen rechtspersonen.

De decreetgever oordeelt nu dat de informatieplicht ook mag ingeperkt worden als de eigenaars en gebruikers van gronden kavels met elkaar ruilen om tot een efficiënter grondgebruik te komen. Het verzameldecreet voegt zo 4 nieuwe uitzonderingen toe:

bij ruilverkaveling uit kracht van wet;

bij ruilverkaveling of herverkaveling voor de realisatie van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

bij herverkaveling uit kracht van wet of herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil; en

bij kavelruil uit kracht van wet en herverkaveling in functie van natuurinrichting.

Maar alleen als het om onbebouwde percelen gaat.

Bij een ruilverkaveling of herverkaveling zijn meestal zeer veel percelen betrokken. Bij de ruilverkaveling Willebringen in Vlaams-Brabant ging het bijvoorbeeld om 5.730 percelen, en voor elk van die percelen moest een stedenbouwkundig uittreksel opgevraagd worden, dat rond de 80 euro per perceel kost. Dat is veel werk en het doet de prijs van de akte stijgen. En dat terwijl het ruimverkavelingscomité, de landcommissie of het natuurinrichtingscomité meeestal over voldoende expertise beschikt om zónder die extra informatie aan de slag te kunnen gaan. Bovendien zijn de meeste percelen die bij een ruil betrokken worden, landbouwpercelen of groenterreinen - zonder constructies. Percelen mét constructies veranderen niet zo gemakkelijk van eigenaar.

Voor de bebouwde kavels wordt de informatieplicht behouden. Zodat de nieuwe eigenaar op de hoogte is van de reële stedenbouwkundige toestand van de constructies op zijn nieuwe terrein en hij ook weet of er voor die constructie misschien een as built-attest werd opgemaakt.

In werking: op 29 juni 2019.

Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 19 juni 2019 [verzameldecreet omgeving, art. 112].

Zie ook:
VCRO, art. 5.2.1, §1/1.