Financiële stimuli voor gemeenten die bestuurlijke maatregelen opleggen inzake ruimtelijke ordening (verzameldecreet omgeving)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wijst de opbrengst van bestuurlijke dwangsommen bij bestuurlijke maatregelen die op lokaal niveau werden opgelegd, toe aan het lokale niveau. Dat moet de gemeenten stimuleren om effectief op te treden als zij een inbreuk of misdrijf vaststellen.

Het gaat hier om dwangsommen bij bestuurlijke herstelmaatregelen tot herstel in de oorspronkelijke toestand, bij staking van het gebruik of bij aanpassingswerken.
Maar sinds 1 maart 2018 kunnen de lokale handhavers ook een last onder dwangsom opleggen.
Het verzameldecreet omgeving bepaalt nu dat ook de opbrengsten van die maatregel, verhoogd met de invorderingskosten, naar de gemeente gaan die deze maatregel heeft opgelegd, en niet naar het gewestelijke Grondfonds.

In werking: op 29 juni 2019.

Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 19 juni 2019 [verzameldecreet omgeving, art. 119].

Zie ook:
VCRO, art. 6.4.16 en art. 6.5.1.