Gemeenten mee verantwoordelijk voor strijd tegen geluidshinder (verzameldecreet omgeving)

De Vlaamse regering mag de gemeenten opdracht geven om bepaalde taken uit te voeren in het kader van de strijd tegen de geluidshinder, staat er in het jongste verzameldecreet.

Die taken moeten wel passen binnen de volgende wettelijke doelstellingen:

?Het veroorzaken van bepaalde soorten lawaai verbieden.

Het veroorzaken van bepaalde soorten lawaai aan restrictiemaatregelen onderwerpen en o.m. de duur van het veroorzaken van lawaai beperken.

De fabricage, het vervoer, de installatie en het gebruik van toestellen, inrichtingen of voorwerpen regelen of verbieden, die bepaalde soorten lawaai veroorzaken of kunnen veroorzaken.

De plaatsing en het gebruik van toestellen of inrichtingen om het lawaai te dempen, het op te slorpen, dan wel de nadelen ervan te verhelpen, opleggen en regelen.

En beschermingszones oprichten ten gunste waarvan specifieke maatregelen kunnen worden genomen. Deze zones komen onder meer overeen met de woonzones, de industriezones, de recreatiecentra en met gebieden die bijzonder stiltebehoevend zijn?.

In het kader van de strijd tegen het omgevingslawaai door vliegtuigen treinen en grote wegen heeft de Vlaamse regering al taken doorgeschoven naar de lokale besturen. Daarvoor wordt nu een wettelijke basis gecreëerd.

In werking: op 29 juni 2019.

Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 19 juni 2019 [verzameldecreet omgeving, art. 155].

Zie ook:
Wet op de geluidshinder, art. 1.