Ouderschapsverlof met 1/10 ook mogelijk in overheidssector

In september 2018 nam de wetgever twee wetten aan over thematische verloven van werknemers en voerde onder meer de mogelijkheid in om met toestemming van de werkgever ouderschapsverlof met 1/10 van een voltijdse arbeidsregeling op te nemen. De regering wijzigt nu 8 koninklijke besluiten om die nieuwe maatregelen uit te voeren in de overheidssector.

In elk van die 8 besluiten wordt een bepaling over ouderschapsverlof ingevoerd die werknemers toestaat hun arbeidsprestaties voor maximaal 40 maanden met een tiende van een voltijdse betrekking te verminderen. De regering organiseert in dat kader ook het recht op onderbrekingsuitkeringen.

Parallel hiermee verduidelijkt elk KB voortaan dat als een personeelslid met de overheid overeenkomt het recht op een onderbreking van de beroepsloopbaan in het kader van ouderschapsverlof of voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid te verdelen in weken, het bedrag van de uitkering van de wekelijkse onderbreking gelijk is aan het maandbedrag gedeeld door 26 en vermenigvuldigd met het aantal dagen van het verlof.

Ook worden de verschillende KB's in overeenstemming gebracht met de uitbreiding van het begrip kind met een handicap. Sinds 31 december 2018 moet de handicap van het kind zoals vroeger een fysieke of mentale ongeschiktheid van ten minste 66% inhouden of een aandoening waarvoor ten minste 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag of voortaan ook een aandoening waarvoor 'ten minste 9 punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal' in de zin van die regelgeving.
Deze definitie wordt in elk van de 8 KB's aangepast, met terugwerkende kracht tot 31 december 2018.

De andere wijzigingen treden in werking op 1 augustus 2019 en zijn vanaf die datum van toepassing op aanvragen die bij de werkgever worden ingediend.

Het gaat hier om de volgende 8 besluiten:

het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen;

het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;

het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;

het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben;

het koninklijk besluit van 16 november 2009 houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

het koninklijk besluit van 29 april 2013 houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

en het koninklijk besluit van 12 mei 2014 houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Bron: Koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector, BS, 22 juli 2019

Zie ook

Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, BS, 26 september 2018

Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, BS, 26 september 2018

Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS, 24 januari 1985