Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten over het verzekeringsattest

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de betaalde premies (bedrag beperkt tot 195 euro, niet-geïndexeerd. Geïndexeerd gaat het om 310 euro, wat neerkomt op een nettovoordeel van 124 euro voor aj. 2020). Bewijs voor dit fiscale voordeel is een attest van de verzekeraar

waarin die bevestigt dat de polis voldoet aan alle voorwaarden om recht te geven op de belastingvermindering en

waarin het bedrag staat van de premies die werden betaald tijdens het jaar waarvoor het attest wordt uitgereikt en die in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

Hoe het attest er precies moet uitzien, is nog niet duidelijk. De minister van Financiën moet het model nog vastleggen. En aangezien de belastingvermindering pas vanaf aj. 2020 wordt verleend en de attesten ook pas in 2020 aan de belastingplichtigen moeten worden uitgereikt, is daar nog ruim de tijd voor. Toch was het voor de verzekeraars van de belang nu al de precieze inhoud van het attest te kennen. Onder meer om hun informaticatoepassingen tijdig te kunnen aanpassen.

Het KB geeft ook al een belangrijke deadline mee: 1 maart wordt jaarlijks een cruciale datum voor de verzekeringsondernemingen:

vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de betaling van de premies moeten ze het attest aan de belastingplichtige bezorgen

ten laatste op 1 maart van ieder jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de attesten betrekking hebben (en voor het eerst op 1 maart 2020) moeten ze de uitgereikte attesten (via elektronische weg) aan de FOD Financiën bezorgen. Hierdoor blijft een vereenvoudigde aangifte mogelijk. De administratie zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig. Bij betwisting zullen ze tot maximum 1 jaar worden bewaard na de definitieve beëindiging van de procedures of beroepen die verband houden met het afleveren van de attesten of het verlenen van de voordelen waarvoor de attesten warden afgeleverd.

! De belastingvermindering geldt vanaf aanslagjaar 2020, voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Het KB van 16 juli 2019 treedt daarom in werking op 1 september 2019, maar is van toepassing op de attesten die worden uitgereikt vanaf aanslagjaar 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 16 juli 2019 met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29 juli 2019.

Zie ook
Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, BS 08 mei 2019.
Wetsvoorstel tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, Parl. St. Kamer 2019, nr. 3560/001 (p. 11)