Successierechten: regels voor de kennisgevingen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie via een beveiligde elektronische verbinding

Het Wetboek der Successierechten voorziet in verschillende informatieverplichtingen ten aanzien van de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) bij de Federale Overheidsdienst Financiën om te garanderen dat de verschuldigde rechten correct geïnd worden. De regering heeft er nu voor gezorgd dat die informatie via beveiligde elektronische weg doorgestuurd kan worden.

Krachtens het Wetboek der Successierechten moeten de besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alsook alle verenigingen of vennootschappen die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis of om het even welke zetel van verrichtingen hebben, de AAPD binnen 3 maanden na het overlijden, op de hoogte brengen van het bestaan van de inschrijving of het effect op naam waarvan de overledene eigenaar is vooraleer ze kunnen overgaan tot de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling (art. 96 van het Wetboek der Successierechten).

Daarnaast moeten die personen, net zoals de bankiers, de wisselagenten, de wisselagent-correspondenten, de zaakwaarnemers en de openbare of ministeriële ambtenaren die houders of schuldenaars zijn, uit welken hoofde ook, van effecten, sommen of waarden die toekomen aan een erfgenaam, legataris, begiftigde of anderen rechthebbende ingevolge het overlijden van iemand, de echt en deugdelijk verklaarde lijst van de betrokken effecten, sommen of waarden binnen diezelfde termijn van 3 maanden na het overlijden overmaken aan de AAPD (art. 97 van het Wetboek der Successierechten).

In het kader van deze mededelingsverplichting aan de AAPD veralgemeent de regering het gebruik van een ?SFTP-verbinding? voor Secure File Transfer Protocol, met name een beveiligd protocol dat de uitwisseling van bestanden tussen computers met verschillende besturingssystemen standaardiseert en vergemakkelijkt.

De verzenders die wettelijk verplicht zijn om die verbinding te gebruiken, moeten dit uiterlijk vanaf 1 december 2019 uitsluitend via deze weg doen. De personen die deze verplichting niet hebben maar, over een kalenderjaar, meer dan 100 berichten of lijsten naar de AAPD verzonden hebben, moeten eveneens naar de SFTP-verbinding overschakelen vanaf een datum die de minister van Financiën nog moet vastleggen. De aanvraagprocedure voor het installeren van dergelijke verbinding wordt door minister Financiën Alexander De Croo uiteengezet in een begeleidend ministerieel besluit.

Voor de mededeling van informatie via de SFTP-verbinding vallen het bericht dat dient om de AAPD te verwittigen van het bestaan van een inschrijving of een effect op naam dat eigendom is van de overledene, alsook de echt en deugdelijk verklaarde lijst van de effecten, sommen of waarden van de overledene onder de noemer van ? kennisgeving ? die de vorm aanneemt van een elektronisch bestand in PDF-formaat met een gestructureerde benaming.

Deze kennisgevingen moeten elektronisch verzonden worden naar de AAPD in een zip-bestand, met name een verliesvrij gecomprimeerd bestand dat eveneens een gestructureerde benaming krijgt en één of meerdere kennisgevingen bevat. Minister De Croo bepaalt welke elementen de gestructureerde benamingen en het zipbestand moeten bevatten.

De AAPD stuurt de kennisgevingen vervolgens door naar het bevoegde kantoor wanneer de kennisgeving een nalatenschap betreft waarvoor de Staat de dienst van de belasting verzekert of naar de gewestelijke belastingdienst wanneer ze een nalatenschap betreft waarvoor een gewest de dienst van de belasting overgenomen heeft. De regering geeft aan in welke gevallen deze zending als niet-ontvangen beschouwd zal worden en de procedure die men moet volgen als het systeem niet werkt.

Deze bepalingen, alsook de daarmee gepaard gaande technische voorschriften die minister De Croo vastgelegd heeft, worden van kracht op 1 september 2019. We stippen aan dat een kennisgeving nog tot 29 februari 2020 op papier doorgegeven mag worden. De verzending van de zip-bestanden met de kennisgeving is dus pas verplicht vanaf 1 maart 2020. Vanaf die datum worden geen kennisgevingen op papier meer aanvaard.

Bron: Koninklijk besluit van 22 juli 2019 besluit betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, BS, 5 augustus 2019

Bron: Ministerieel besluit van 23 juli 2019 houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de elektronische verzending van de in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten bedoelde kennisgevingen en lijsten, BS, 5 augustus 2019

Zie ook

Wetboek der successierechten, art. 96 en 97