Aangepaste opleiding voor personeel hervormde civiele bescherming

De civiele bescherming werd begin dit jaar grondig hervormd met nieuwe taken, een nieuw administratief en geldelijk statuut en nieuwe graden. Die heroriëntering is nu verwerkt in de opleiding van het personeel. Zowel de organisatie van de opleidingen als de inhoud werd bijgestuurd.

Voor iedere graad is een nieuw opleidingsprogramma samengesteld en werd er bepaald op welke manier de verworven brevetten konden worden geïntegreerd in het nieuwe opleidingsplan. Het programma omvat de brevetopleiding per graad en de deltaopleidingen die men moet volgen wanneer men nog over een oud brevet beschikt. Inhoudelijk werden de opleidingen voor een groot stuk gelijkgetrokken met de opleiding van het personeel van de hulpverleningszones.

3 soorten opleidingen

Er zijn opleidingen voor het behalen van

een brevet (wordt uitgereikt aan operationele personeelsleden die een basisopleiding volgden en die slaagden in alle examens)

een getuigschrift (wordt uitgereikt aan operationele personeelsleden die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle examens)

een attest (wordt uitgereikt aan operationele personeelsleden die een voortgezette opleiding volgden.

De brevetopleidingen en de opleidingen voor het behalen van een getuigschrift zijn opgedeeld in modules. Voor iedere module waarin men slaagt ontvangt men een modulecertificaat. Dat is 10 jaar geldig. Een brevet of getuigschrift wordt pas uitgereikt wanneer men slaagt in het examen van alle modules van een opleiding. Algemeen geldt dat er maximum 4 keer mag worden deelgenomen aan een examen van eenzelfde module.

Brevetten

Bijlage 1 bij het KB geeft de inhoud van iedere opleiding weer (welke vakken, hoeveel uren, subsidiebedrag per module). Voor iedere brevetopleiding gelden specifieke toelatingscriteria.

Getuigschriften

Hiervoor is de minister van Binnenlandse Zaken aan zet. Hij zal de modules, het aantal opleidingsuren en de pedagogische doelstellingen vastleggen. Net als de evaluatiemethode en de toelatingsvoorwaarden.

In werking: 15 augustus 2019 (let op: er zijn tal van overgangsbepalingen)

Bron: Koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, BS 5 augustus 2019.

Zie ook
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming, BS 19 juli 2018.
Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming, BS 19 juli 2018.
Koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming, BS 19 juli 2018.