Transitiehuizen voor gedetineerden: eerst de erkenning, dan de erkenningsnormen

Op 5 augustus 2019 maakte de federale regering al bekend dat zij 2 transitiehuizen voor gedetineerden zou erkennen en subsidiëren: ééntje in Mechelen en ééntje in Edingen. Maar het koninklijk besluit met de voorwaarden waaraan een huis moet voldoen om erkend te kunnen worden als transitiehuis en om dus in aanmerking te komen voor de subsidies, worden nu pas gepubliceerd.
De projecten in Mechelen en Edingen zijn overigens ?pilootprojecten?. Justitie wil op termijn een 8-tal transitiehuizen financieren (voor ongeveer 100 plaatsen). Een transitiehuis zorgt er immers voor dat de overgang van de hoog beveiligde en gereguleerde wereld van de gevangenis naar de vrije buitenwereld wat minder abrupt verloopt.

Volgens het KB van 22 juli 2019 moet een transitiehuis onderdak bieden aan ten minste 12, en ten hoogste 17 gedetineerden. Een transitiehuis moet binnen de lokale leefgemeenschap ingeplant worden, op een plaats die rekening houdt met het lichamelijk en psychisch welzijn van de veroordeelden.

Het besluit legt ook 'architectonische normen' op: kamers met een oppervlakte van ten minste 10 m², een minimumuitrusting op het vlak van tafels, stoelen, kasten, sanitair, enz. En regels voor de deuren - die van buitenaf bediend kunnen worden door het personeel - en vensters - 'met een open zicht op de omgeving'.

De exploitant van het transitiehuis heeft rechtspersoonlijkheid. Hij garandeert een leefklimaat dat het leven in gemeenschap bevordert, zorgt voor een huiselijke sfeer, bewaart de geneesmiddelen in een kast die op slot zit, zorgt voor een kindvriendelijke bezoekersruimte, enz.

Het KB bevat ook bepalingen die het mogelijk moeten maken om het transitiehuis uit te baten en de opvolging en de begeleiding van de gedetineerden te verzekeren, mét respect voor hun privacy.

En het verplicht elke exploitant om een plaatsingsplan en huishoudelijk reglement op te maken.

De FOD Justitie inspecteert of het transitiehuis aan alle voorwaarden voldoet en of de exploitant zijn exploitatieverplichtingen wel nakomt. Bij ernstige tekortkomingen kan de erkenning van het transitiehuis en van de exploitant opgeheven worden.

De wettelijke bepalingen op de transitiehuizen en het huidige uitvoeringsbesluit treden in werking op 1 september 2019. 1 september is ook de datum waarop de transitiehuizen in Mechelen en Edingen officieel van start gaan.

Bron: Koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis, BS 7 augustus 2019.

Zie ook:
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, art. 9/1-9/3.
22 JULI 2019. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen [en te Edingen], BS 5 augustus 2019.
22 JULI 2019. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis [te Mechelen en] te Edingen, BS 5 augustus 2019.
22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Edingen, BS 5 augustus 2019.
22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Mechelen, BS 5 augustus 2019.