Vanaf 1 september aangepast systeem voor opleidingscheques in Vlaanderen

De Vlaamse regering hervormt het systeem van de opleidingscheques. Daarbij zijn naast organisatorische verschuivingen waarbij het beheer wordt overgeheveld van de VDAB naar het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, ook tal van inhoudelijke nieuwigheden. Belangrijk is onder meer dat de prefinanciering wordt afgeschaft en dat ongebruikte opleidingscheques automatisch zullen worden terugbetaald wanneer ze vervallen zijn. Maar er wordt ook maximaal ingezet op digitalisering: bedoeling is om de digitale opleidingscheques vanaf september 2020 integraal te laten deel uitmaken van het online platform Opleidingsincentives.

Beheer in handen van Vlaams Departement Werk en Sociale Economie

De bevoegdheden van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie werden bij de Zesde Staatshervorming aanzienlijk uitgebreid. Dit gaf aanleiding tot een herverdeling van de opdrachten tussen het Departement Werk en Sociale Economie, de VDAB en Syntra Vlaanderen. De opdrachten m.b.t. het betalen van vergoedingen aan werknemers en werkgevers - denk aan de ondersteuningspremie en de transitiepremie werden toegewezen aan het Departement.

Ook het beheer van de opleidingscheques zou worden overgeheveld, van de VDAB naar het DWSE. Op die manier worden de 3 opleidingsincentives - opleidingskrediet, opleidingsverlof en opleidingscheques - door dezelfde organisatie beheerd. Die hervorming kreeg recent haar basis via het Verzameldecreet van 29 maart 2019. Nu zorgt de Vlaamse regering voor de verdere uitvoering ervan. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om het stelsel van de opleidingscheques ook inhoudelijk bij te sturen.

De bepalingen treden in werking op 1 september 2019, net zoals de aanpassingen m.b.t. het Vlaams opleidingsverlof en het Vlaams opleidingskrediet.

Krachtlijnen

- Opleidingskosten betalen. Een werknemer kan met een opleidingscheque de directe opleidingskosten betalen van een opleiding van een geregistreerde opleidingsverstrekker die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. De registratievoorwaarden staan in het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
- Max. 250 euro. Per schooljaar kan een werknemer voor maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen bij de uitgever. Dit bedrag kan verhoogd worden tot 500 euro voor kort-of middengeschoolde werknemers die hoger onderwijs aanvatten.
- Tussenkomst van 50%. De Vlaamse gemeenschap betaalt 50% van de cheques, de werknemer de overige 50%. Kortgeschoolde werknemers moeten in sommige gevallen helemaal niets betalen
- 6 maanden geldig. De cheques zijn voor de werknemer 6 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Ze worden gebruikt voor de opleiding die erop vermeld is en die begonnen is voor de geldigheidsdatum van de cheques verstreken is.
- Voorwaarden uitbetaling. De cheques worden niet uitbetaald als een werknemer ze gebruikt buiten de periode van 6 maanden vanaf de uitgiftedatum. Ook niet als de opleidingsverstrekker de cheques niet binnen een jaar vanaf de uitgiftedatum indient bij de uitgever, als de gevolgde opleiding niet overeenstemt met de opleiding op de cheques of als de verstrekker cheques inlevert waarop een werknemer staat die verschilt met de werknemers die de opleiding heeft gevolgd
- Niet vervallen cheques terugbetaald. Opleidingscheques waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken worden terugbetaald aan de werknemer op zijn verzoek
- Automatisch terugbetaald. Cheques die niet worden ingediend door de verstrekker binnen een jaar vanaf de uitgiftedatum omdat de opleiding niet werd gevolgd worden automatisch terugbetaald aan de werknemer
- Aankopen voor de start van de opleiding. De werknemer koopt de cheques voor de start van de opleiding, tenzij de geregistreerde verstrekker de directe kosten op een later ogenblik factureert
- Bij het DWSE. De cheques worden aangevraagd bij het DWSE. De procedure wordt in een later MB vastgelegd. Betalen moet binnen de 14 dagen na de aanvraag. Cheques worden na verificatie door het DWSE geleverd binnen de 14 dagen.
- De geregistreerde verstrekker levert de cheques die hij kreeg van de werknemer in bij de uitgever binnen een jaar na de uitgiftedatum. Details volgen in een later MB. De uitgever betaald de verstrekker uit binnen de 14 dagen.

Via digitaal platform opleidingsincentives

Vanaf september 2020 zullen de digitale opleidingscheques integraal deel uitmaken van het digitaal platform opleidingsincentives.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, BS 27 augustus 2019.

Zie ook
Decreet van 29 maart 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 25 april 2019.
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 26 augustus 2019.