Omgevingsvergunning: Nieuwe aanvraagformulieren vanaf 1 oktober en 1 januari

De Vlaamse regering heeft nieuwe modellen gepubliceerd van:

de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag. D.i. bijlage 1. bij het omgevingsvergunningsbesluit of voluit: de ?Aanvraag van een omgevingsvergunning voor: (1) Stedenbouwkundige handelingen, (2) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, (3) kleinhandelsactiviteiten of (4) vegetatiewijzigingen? (gewijzigd).

en de volgende bijlagen bij die omgevingsvergunningsaanvraag: Bijlage 2. Addendabibliotheek: Addendum B20. Vellen van bomen en terreinaanlegwerken (gewijzigd)Addendum E2. Effecten op de bodem (gewijzigd) Addendum E3. Effecten op het watersysteem (gewijzigd) Addendum E4. Effecten op de luchtkwaliteit (gewijzigd) Addendum E5. Effecten van geluid en trillingen (gewijzigd) Addendum E9. Effecten van lucht of straling (gewijzigd) Addendum Q6. Afwijking van de emissiegrenswaarden bepaald in titel III van het VLAREM waarbij niet voldaan wordt aan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN) bepaald in de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies (nieuw) Addendum R.20.1.6. Windturbines (gewijzigd) Addendum R.63. Opslag en ontwatering van baggerspecie (nieuw).Bijlage 3. Aanvraag van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden (gewijzigd). Bijlage 4. Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (gewijzigd).Bijlage 6. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling (gewijzigd).

Opgelet! Als u van plan bent om op of na 1 oktober 2019 een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen, moet u al gebruikmaken van de nieuwe modellen.

Alleen het gewijzigde model voor de windturbines - model R.20.1.6 - geldt pas vanaf 1 januari 2020. Vanaf die datum moet u in uw aanvraagdossier voor een windturbine een veiligheidsstudie opnemen. Dat moet gebeuren volgens de regels van een (nog te publiceren?) 'Vlaamse methodiek en het door de Vlaamse overheid aanvaarde beoordelingskader'.
Tot het einde van het jaar volstaat echter een slagschaduwstudie.

Bron: Ministerieel besluit van 23 augustus 2019 tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit, BS 13 september 2019.