Wetgever stemt fiscale uitvoerings-KB's af op nieuw 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen'

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) in werking. Om de neutraliteit van de invoering van dit wetboek en zijn uitvoerings-KB op fiscaal vlak te waarborgen, past de wetgever onder meer enkele fiscale (uitvoerings-)KB's aan.

Worden aangepast?

Een KB van 29 augustus 2019 stemt onder meer volgende (uitvoerings-)KB's af op het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' en zijn uitvoerings-KB:

het ?KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992? (KB/WIB 1992);

het ?KB van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het WIB 1992?;

het ?KB van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992?;

het ?KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven? (Btw-KB nr. 20 tarieven);

het ?KB van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen?;

het ?KB van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten?;

het ?KB van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie?;

het ?KB van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen?.

Belangrijkste nieuwigheden

De belangrijkste nieuwigheden binnen het vennootschapsrecht die aanpassingen aan de fiscale wetgeving vragen om de fiscale neutraliteit te behouden, zijn onder meer:

de toepassing van statutaire zetelleer voor het bepalen van de nationaliteit van de vennootschap;

de afschaffing van het begrip ?maatschappelijk kapitaal?;

de beperking van het aantal vennootschapsvormen: het verdwijnen van de ?vennootschap met sociaal oogmerk?, de ?landbouwvennootschap?, de ?besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?, de ?coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid? en de ?gewone commanditaire vennootschap?, en,

de uitgebreidere omvormingsmogelijkheden voor vennootschappen.

In werking

De inwerkingtreding van het KB van 29 augustus 2019 volgt die van het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) en zijn uitvoeringsbesluit (KB/WVV).
Er is voorzien in een overgangsregeling.

Voor nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen traden het 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) en zijn uitvoeringsbesluit in werking op 1 mei 2019.

Op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestonden op 1 mei 2019 zijn het nieuwe WVV en zijn uitvoeringsbesluit voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020, tenzij zij ervoor opteerden om het nieuwe WVV vóór 1 januari 2020 toe te passen.

Het KB/WVV van 29 april 2019 moet bij bestaande vennootschappen toegepast worden voor de jaarrekeningen met betrekking tot de boekjaren die afsluiten vanaf 1 januari 2020, tenzij de vennootschap vóór die datum vrijwillig haar statuten heeft aangepast aan het nieuwe WVV. De afsluitdatum van het boekjaar is bepalend.

Bron: Koninklijk besluit van 29 augustus 2019 tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 13 september 2019.

Zie ook:
- Wet van 17 maart 2019 tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 10 mei 2019.
- Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30 april 2019 (KB/WVV).
- Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 4 april 2019.