Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Veroordeelden in strafzaken betalen hun geldboeten, teruggaven, schadeloosstellingen en kosten vanaf 1 januari 2020 volgens de regels van het nieuwe wetboek invordering schuldvorderingen. Namelijk volgens de regels die gelden bij een minnelijke invordering. Een nieuw besluit voert de verwijzing naar dit wetboek in in het algemeen reglement gerechtskosten in strafzaken.

Die verwijzing naar het invorderingswetboek heeft weinig gevolgen voor de concrete betaling. De regels die tot nu de betaling regelden - hoofdstuk I van het KB van 17 februari 2019 - zijn immers gelijklopend met die van het invorderingswetboek.

Concreet gebeurt de betaling door storting of overschrijving op de financiële rekening 'Inning en Invordering' van de administratie van de FOD Financiën die instaat voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. Wie meerder sommen moet betalen op die rekening, kan aangeven welke concrete schuld hij met een betaling wil aanzuiveren. Zijn geen schulden aangeduid, dan kiest de ambtenaar zelf welke schuld aangezuiverd wordt met het betaalde bedrag. Mits naleving van een aantal voorrangsregels.

Het nieuwe KB van 5 september 2019 treedt in werking op 1 januari 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 5 september 2019 tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 17 september 2019

Zie ook:
Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (art. 100bis)
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (art. 15-18)