Klachtrecht gedetineerden uitgesteld tot 1 oktober 2020

Het klachtrecht van gedetineerden wordt nog even uitgesteld. Tot 1 oktober 2020. Oorspronkelijk was voorzien dat officiële klachten zouden kunnen vanaf 1 april 2020, maar niet dus. Het uitstel met zes maanden geeft de commissies die de klachten moeten behandelen de nodige tijd om zich optimaal voor te voorbereiden.

Concreet zal de gedetineerde vanaf 1 oktober 2020 een formele klacht kunnen indienen tegen de beslissingen die door of namens de gevangenisdirecteur tegenover hem zijn genomen. Of tegen het verzuim of de weigering om een beslissing te nemen. De klacht wordt ingediend bij de Klachtencommissie van de Commissie van Toezicht van de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Beroep tegen haar beslissing zal mogelijk zijn bij de Beroepscommissie van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG). Zowel voor de gedetineerde als voor de gevangenisdirecteur.

Vanaf 1 oktober 2020 zal de gedetineerde tegen een plaatsing of een overplaatsing een bezwaar kunnen indienen bij de directeur-generaal van de penitentiaire administratie. De gedetineerde zal tegen zijn beslissing in beroep kunnen gaan bij de Beroepscommissie van de CTRG. Tot slot zal de gedetineerde bij diezelfde Beroepscommissie ook in beroep kunnen gaan tegen de beslissing van de directeur-generaal tot plaatsing in een individueel bijzonder veiligheidsregime.

Het KB van 11 september 2019 treedt in werking op 27 september 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 11 september 2019 tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot de afhandeling van klachten en bezwaar, BS 17 september 2019

Zie ook:
KB 19 juli 2018 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, BS 24 juli 2018