Raad van state vernietigt retributiebedragen voor verblijfsvergunning

De Raad van State heeft de bedragen van de retributies die vreemdelingen moeten betalen bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning vernietigd. Omdat onvoldoende is aangetoond dat de bedragen in een redelijke verhouding staan met de kostprijs van de behandeling van de verblijfsaanvraag.

Sinds 2015 moeten vreemdelingen een retributie betalen als ze een verblijfsvergunning aanvragen. De wetgever stelt alleen dat de retributie de administratieve kosten voor de behandeling van de aanvraag moet dekken. Het exacte bedrag moet vastgelegd worden bij KB. En dat is gebeurd bij KB van 16 februari 2015. Dat KB voorziet in een maximale retributie van 215 euro. Voor sommige aanvragen zijn er lagere bedragen, soms is de aanvraag gratis. De retributiebedragen zijn via een tweede KB in 2017 opgetrokken: het bedrag van 215 euro bijvoorbeeld werd verhoogd tot 350 euro (geïndexeerd 358 euro).

Onder meer de Franstalige Liga voor de mensenrechten heeft in 2015 een vernietigingsberoep tegen het besluit uit 2015 ingesteld. De Liga vond de retributiebedragen veel te hoog. En de Raad van State volgt haar zienswijze. Een retributie moet altijd in een redelijke verhouding staan met de kostprijs van de geleverde dienst. De Raad vindt dat de regering onvoldoende kan aantonen dat ze zich gebaseerd heeft op correcte en pertinente informatie om de kosten van de dienstverlening te bepalen. Het redelijk verband tussen de gevraagde bedragen en de werkelijke kosten van de dienstverlening staat bijgevolg niet vast. Voldoende reden om het KB te vernietigen.

Bron: RvS 11 september 2019, nr. 245.404

Zie ook:
. Koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 20 februari 2015
. Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 1/1) 2068-437