Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de premies (bedrag beperkt tot 310 euro, geïndexeerd bedrag aj. 2020). Alleen de premies die betaald zijn voor rechtsbijstandsverzekeringen die aan alle minimale voorwaarden op het vlak van gedekte risico's, minimale dekking, waarborg en wachttijden voldoen, komen in aanmerking.

De belastingvermindering wordt verleend op basis van een 'attest 281.63' dat de verzekeraar jaarlijks uitreikt:

waarin hij bevestigt dat de polis voldoet aan alle voorwaarden om recht te geven op de belastingvermindering, en

waarin het bedrag staat van de premies die werden betaald tijdens het jaar waarvoor het attest wordt uitgereikt en die in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

De verzekeraar moet het attest vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de betaling van de premies afleveren aan de verzekeringnemer.

Het officiële model van het jaarlijks attest 281.63 is als bijlage opgenomen in het bericht van de 'Algemene Administratie van de Fiscaliteit' (AAF) dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 september 2019.

Uitreiking attest 281.63

Het attest 281.63 mag slechts worden uitgereikt wanneer de premie voor de rechtsbijstandsverzekering recht kan geven op de belastingvermindering bedoeld in artikel 145(49) van het WIB 1992. Dit betekent dat er geen attest mag worden uitgereikt indien de voorwaarden waaraan de rechtsbijstandsverzekeringscontracten moeten voldoen om voor bovenvermeld fiscaal voordeel in aanmerking te kunnen komen, niet zijn vervuld.

Het ten onrechte afleveren van het attest 281.63 wordt beschouwd als een inbreuk op het WIB 1992 en kan gesanctioneerd worden, bv. met een administratieve boete.

De verzekeraar is verplicht om de Staat te vergoeden voor de financiële schade die hij veroorzaakt door ten onrechte het attest 281.63 af te leveren.

Die schadevergoeding is niet aftrekbaar als beroepskost voor de toepassing van de inkomstenbelastingen.

Het attest 281.63 moet slechts worden uitgereikt wanneer in dat jaar een premie werd betaald.

Attesten 281.63 indienen via Belcotax on Web

De verzekeringsondernemingen moeten de gegevens van de attesten 281.63 die ze uitgereikt hebben, aan de belastingadministratie overmaken.

Deze elektronische overdracht gebeurt ten laatste op 1 maart van ieder jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de attesten 281.63 betrekking hebben en voor de eerste maal op 1 maart 2020.

Ze moeten het attest 281.63 elektronisch indienen via Belcotax on web (BOW):

hetzij door invoer van de gegevens online en verzending via internet;

hetzij door aanmaak van een bestand offline en verzending via internet.

Een validatieprogramma is in de webtoepassing geïntegreerd. Er bestaat ook een niet geïntegreerde offline validatiemodule die kan worden gedownload via de website www.belcotaxonweb.be in de rubriek ?Technische documentatie?.

De gegevens die via elektronische weg werden ingegeven, kunnen geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd worden via internet.

De procedure voor de invoer van de gegevens via het scherm wordt toegelicht op de website www.belcotaxonweb.be in de rubriek ?Hoe BOW gebruiken??.

Er bestaat ook een brochure ?Belcotax on web? met de technische beschrijving van de bestanden. Dit document kan worden gedownload van de website www.belcotaxonweb.be onder de rubriek ?Technische documentatie?.

Verduidelijkingen voor gebruik attest 281.63

Het bericht van de AAF van 23 september 2019 bevat nog verduidelijkingen met betrekking tot het gebruik van het attest 281.63.

De individueel gesloten verzekeringsovereenkomsten rechtsbijstand die lopen op 1 september 2019 (inwerkingtreding wet van 22 april 2019 (art. 26)) en die, in eventueel na wijziging, voldoen aan alle in hoofdstuk 2 van deze wet vermelde voorwaarden, komen voor de belastingvermindering in aanmerking.

In werking

Het bericht van de AAF dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 september 2019, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2020.

Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot rechtsbijstandsverzekeringen waarvan de premies recht kunnen geven op een belastingvermindering, BS 23 september 2019.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 16 juli 2019 met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29 juli 2019.
- Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 12 juli 2019.
- Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, BS 8 mei 2019 (art. 2-art. 9, art. 21, derde lid en art. 22).
- Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 53, 27° en art. 145(49))
- Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 63(18/17))