Uitvoeringsregels rechterlijke organisatie aangepast aan recente wetswijzigingen

Minister van Justitie Geens past vier ministeriële besluiten af op enkele wetswijzigingen. Onder meer de nieuwe kantonregeling en de nieuwe regels rond de plaatsvervangende rechters leiden tot enkele veranderingen.

Gemeentelijke lijst van assisenjuryleden

Wie op de gemeentelijke voorlopige lijst van assisenjuryleden staat, moet een formulier invullen met daarop allerlei vragen over zijn persoonlijke situatie. Aan de hand van die info, kan de burgemeester een aantal mensen van de voorlopige lijst schrappen.

Er zijn vier modelformulieren. Eén daarvan is in het Frans en Duits opgesteld. Dat moet ingevuld worden door de uitgelote inwoners van het gerechtelijk arrondissement Eupen. En door die van de gemeenten van de nieuwe gerechtelijke kantons Spa en Limburg en het eerste en tweede gerechtelijke kanton Verviers. Vóór de hervorming van de gerechtelijke kantons ging het om de gemeenten van de kantons Limburg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve en Verviers.

Geen plaatsvervangers bij openbaar ministerie

Vanaf 1 januari 2020 kunnen plaatsvervangende rechters niet langer magistraten van het openbaar ministerie vervangen. Parketjuristen kunnen immers een deel van hun taken overnemen. Geen plaatsvervangers bij het openbaar ministerie betekent meteen ook dat de procureur-generaal geen aanvragen voor maandelijkse vergoedingen meer zal ontvangen van plaatsvervangende rechters. Het vergoedingsbesluit wordt hieraan aangepast.

Terminologische aanpassingen

Daarnaast voert het nieuwe besluit nog terminologische aanpassingen door. Zo maakt de term 'rechtbank van koophandel' plaats voor 'ondernemingsrechtbank'. En het werkt nonchalances in de teksten weg.

Inwerkingtreding

Het MB van 19 september 2019 treedt in werking op 4 oktober 2019. De gewijzigde regel over de maandelijkse vergoeding geldt vanaf 1 januari 2020, die over het in te vullen infoformulier op 1 december 2019.

Bron: Ministeriel besluit van 19 september 2019 tot wijziging van verschillende ministeriele besluiten met betrekking tot de rechterlijke organisatie, BS 24 september 2019

Zie ook:
. Ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek
. Ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende de maandelijkse vergoeding bedoeld in artikel 379 van het Gerechtelijk Wetboek
. Ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende de vergoeding bedoeld in artikel 379bis van het Gerechtelijk Wetboek
. Ministerieel besluit van 19 december 2003 tot vaststelling van het standaardformulier van het curriculum vitae bedoeld in artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek