Apps en websites federale overheid gecontroleerd op toegankelijkheid

De websites en mobiele applicaties van de federale overheden moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Daarom moeten de overheden ervoor zorgen dat hun sites en apps waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust zijn. En daarvoor zijn normen. Of een overheid aan de toegankelijkheidsnormen voldoet, wordt gecontroleerd. En dat is een opdracht van de FOD die bevoegd is voor Digitale Agenda.

Toezicht

Het toezicht van de toezichthoudende FOD gebeurt periodiek. Voor websites loopt de eerste toezichtsperiode van 1 januari 2020 tot en met 22 december 2021. Voor mobiele applicaties loopt die van 23 juni 2021 tot en met 22 december 2021. In beide gevallen volgt daarna een jaarlijks toezicht.

Het toezicht gebeurt via steekproeven. Er worden twee methoden gehanteerd: een diepgaande toezichtsmethode om de naleving van de toegankelijkheidseisen te controleren en een vereenvoudigde toezichtsmethode om de niet-naleving van de eisen op te sporen.

De FOD moet over zijn toezicht rapporteren bij Europa.

Toegankelijkheidsverklaring

De overheden moeten op hun websites en apps een toegankelijkheidsverklaring publiceren. Het model daarvan kan u terugvinden op de website van de toezichthouder. Het gaat om de modelverklaring die op Europees vlak is vastgelegd.

In de verklaring staat duidelijk en gedetailleerd

in welke mate de app of website voldoet aan de toegankelijkheidseisen;

de redenen voor de eventuele ontoegankelijkheid;

eventueel de toegankelijke alternatieven voor de ontoegankelijke elementen;

een beschrijving van het feedbackmechanisme waar niet-naleving kan gemeld worden aan de betrokken overheid. En een link daarnaartoe;

een beschrijving van de klachtenbehandeling en een link.

De toezichthouder geeft de betrokken overheden de nodige richtlijnen voor een correcte publicatie.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 5 september 2019 treedt in werking op 25 september 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 5 september 2019 tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek, BS 25 september 2019

Zie ook:
Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties