Belastingadministratie biedt aanslagbiljet aan via eBox van FOD Financiën

De belastingadministratie zal vanaf 1 oktober 2019 de aanslagbiljetten inzake inkomstenbelastingen aanbieden via de eBox van de FOD Financiën.

Een KB van 11 september 2019 past het KB/WIB 1992 in die zin aan.

eBox voor iedere burger en elke onderneming

Iedere burger en elke onderneming krijgt één digitale brievenbus, de eBox. Overheidsdiensten zullen met burgers en ondernemingen via die ene brievenbus kunnen communiceren. In plaats van op papier of via e-mail.
De wet van 27 februari 2019 verplicht de overheidsdiensten om de bestemmelingen vooraf te informeren over de procedures en over de rechtsgevolgen van dit soort communicatie. Ze kunnen pas via eBox met burgers communiceren als die daarmee vooraf hebben ingestemd. De burgers kunnen op elk moment hun toestemming intrekken. De communicatie met ondernemingen via eBox kan opgelegd worden.

eBox FOD Financiën

De FOD Financiën heeft besloten dat zijn communicatie met de burgers ook via eBox zal verlopen.

Vanaf 1 oktober 2019 zal de belastingadministratie de aanslagbiljetten inzake inkomstenbelastingen via de eBox aanbieden. Ze zal voor de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet in de personenbelasting geen gebruik meer maken van het systeem van internetbankieren (Zoomit).

In latere fasen en naarmate de processen in werking gesteld worden, zal de eBox van de FOD Financiën ook gebruikt worden voor:

de overige communicatie met de burgers en ondernemingen inzake inkomstenbelastingen (bevoegdheid van de ?Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc), en

de communicatie met de burgers en ondernemingen inzake de bevoegdheden van de andere algemene administraties van de FOD Financiën.

Activatie eBox

De activatie van de eBox geldt als uitdrukkelijke toestemming van de belastingplichtige voor de elektronische verzending van het aanslagbiljet. Deze instemming heeft als gevolg dat het aanslagbiljet uitsluitend wordt aangeboden op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheid.

De belastingplichtige zal via de eBox een bericht ontvangen zodra zijn aanslagbiljet beschikbaar wordt gesteld op MyMinfin.

Bij een gemeenschappelijke aanslag moeten beide partners hun eBox geactiveerd hebben. Is dit niet het geval, dan zal de belastingadministratie het aanslagbiljet ook op papier versturen naar de belastingplichtigen.

De verzending van een bericht via de eBox wordt beëindigd wanneer:

de belastingplichtige overlijdt;

de belastingplichtige of in het geval van een gemeenschappelijke aanslag, één van de echtgenoten, zijn instemming met de uitwisseling van berichten via de eBox intrekt door de desactivering van de eBox. Dit kan op elk moment plaats vinden en treedt onmiddellijk in werking.

Vanaf dit moment worden al de mededelingen betreffende de aangifte en de controle, en de aanslagbiljetten inzake de inkomstenbelastingen in gesloten omslag aan de belastingschuldigen gezonden (art. 302, eerste lid, WIB 1992). In het geval van een gemeenschappelijke aanslag blijft de echtgenoot die de eBox niet gedesactiveerd heeft, gebruik maken van deze dienst.

In werking

Het KB van 11 september 2019 treedt in werking op 1 oktober 2019.

Het heft het 'KB van 23 juni 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het KB/WIB 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten? volledig op vanaf 1 oktober 2019.
Dit met uitzondering van artikel 4, dat wordt opgeheven vanaf het aj. 2020.

In het Advies van de Raad van State bij het KB van 11 september 2019 lezen we ?dat artikel 4 van het KB van 23 juni 2019 is bedoeld als een soort opvangnet voor de aanslagen van het aanslagjaar 2018 en vorige, waarvoor de belastingplichtige expliciet gekozen had voor de verzending van het aanslagbiljet via het systeem van internetbankieren, maar waarvan een eventuele herziening wegens het verlaten van het systeem van internetbankieren, op papier zou worden verzonden. Door deze bepaling wou de wetgever voorkomen dat de belastingplichtige de geldigheid van de aanslag zou aanvechten omdat hij gekozen had voor de loutere elektronische toezending van het aanslagbiljet?. Aangezien het KB van 11 september 2019 voorziet dat de toestemming voor de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet moet worden gegeven door de activering van de eBox, ook door die belastingplichtigen die in het verleden voor het systeem van internetbankieren gekozen hadden, heeft deze bepaling geen relevantie meer voor de toekomstige aanslagjaren.?.

Bron: Koninklijk Besluit van 23 juni 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten, BS 25 september 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 11 september 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten, BS 25 september 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 10 september 2019 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën wat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox betreft, BS 25 september 2019.

Zie ook:
- Wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox, BS 15 maart 2019.
- Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 136/1 en art. 136/2)
- Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 302, eerste lid en tweede lid en art. 371, eerste lid)