Wanneer worden levensmiddelen, afval?

De Europese afvalstoffenrichtlijn 2008/98 eist dat de lidstaten levensmiddelenafval zoveel mogelijk voorkomen. Om het preventiebeleid te kunnen sturen, moeten de lidstaten het afval van voedsel en drank monitoren en moeten zij daarover elk jaar rapporteren aan de Commissie.
En om dat te kunnen, moet je uiteraard weten wát afval is, en wat níet. Vallen de overschotten die verwerkt worden tot diervoeder onder het begrip levensmiddelenafval? Behoort de grond die aan verse groenten kleeft tot het levensmiddelenafval? En wat met restjes verpakking?

In haar besluit 2019/1597 preciseert de Europese Commissie welke afvalstromen gemonitord móeten worden als levensmiddelenafval, welke stromen gemonitord mógen worden, en wat niet gemonitord mag worden omdat het geen levensmiddelenafval is.

De Commissie zegt ook hóe het afval gemonitord moet worden: met vragenlijsten en interviews, directe metingen (omzet, aantal tewerk gestelde personen in FTE's, productiecijfers,...), massabalansen, dagboeken, enz. En dit voor de 5 stadia:

primaire productie

verwerking en vervaardiging (voedings- en drankenindustrie)

groot- en kleinhandel

restaurants en cateringdiensten

huishoudens.

Ze voegt bij haar besluit ook een selectie van relevante afvalcodes uit de EURAL-afvalstoffenlijst. Voor de restaurants en cateringsdiensten zijn dat bv. de codes:

20.01.08 ? biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval

20.01.25 ? spijsolie en -vetten

20.03.01 ? gemengd stedelijk afval.

Besluit 2019/1597 treedt op 17 oktober 2019 in werking.

Bron: Gedelegeerd besluit (EU) 2019/1597 van de Commissie van 3 mei 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2008/89/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot een gemeenschappelijke methode en minimale kwaliteitsvereisten voor de eenvormige meting van hoeveelheden levensmiddelenafval, Pb.L. 248, 27 september 2019.

Zie ook:
Afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG.