Boete voor ontbossing, maar subsidie voor bebossing én grondwaardevermindering

Met een bossubsidie wil de Vlaamse regering de grondwaardevermindering compenseren die grondeigenaars lijden wanneer zij een perceel omvormen tot bos. Het geld dat daarvoor nodig is, komt uit het Boscompensatiefonds, waarin de bijdragen en boetes voor ontbossing worden gestort.

Eigenaars die vrijwillig een perceel bebossen, kunnen nu al een subsidie krijgen voor het aanleggen van dat bos. Met een besluit van 28 juni 2019 kent de Vlaamse regering daarbovenop een subsidie toe voor het grondwaardeverlies. Ondernemingen, verenigingen, particulieren, lokale besturen, OCMW's, kerkfabrieken, en polders en wateringen komen in aanmerking. Of - in rechtstermen - privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen, en ándere publiekrechtelijke rechtspersonen dan de federale staat of het Vlaamse Gewest.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden. Zoals:

U moet de eigenaar zijn van het te bebossen perceel of u moet toch minstens een zakelijk recht hebben dat u toelaat om het perceel in kwestie te bebossen. Als u de grond pacht, moet u de schriftelijke toestemming hebben van uw verpachter.

Het te bebossen terrein is minstens 0,5 hectare groot. Als het perceel aansluit bij een bestaand bos, volstaat een oppervlakte van 0,25 hectare.

U bebost het terrein met inheemse soorten. U kiest daarbij minstens 2 verschillende soorten. Vanaf 1 hectare moeten dat minstens 3 soorten zijn.

Op het terrein zijn geen natuurwaarden aanwezig die niet samengaan met een bebossing. Zoals historisch grasland of duinen.

En u hebt ? uiteraard ? de nodige vergunningen om te mogen bebossen.

De subsidie bedraagt 1/3e van het geïndexeerde boscompensatiebedrag per vierkante meter. En dat geïndexeerde bedrag staat sinds 1 juli 2019 op 3,62 euro/m². Voormalig minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel schat dat de subsidie voor een bebossing met zo'n 2.500 bomen per hectare neerkomt op ongeveer 5.400 euro per hectare.

De Vlaamse regering legt de procedure vast voor het aanvragen van de subsidie, voor het toekennen en het uitbetalen ervan, en voor het terugvorderen van het bedrag wanneer de aanvrager de regels niet respecteert. Bv. wanneer hij het bos weer laat kappen.

Het nieuwe subsidieregime geldt vanaf 11 oktober 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing, BS 1 oktober 2019 [subsidie grondwaardeverlies].

Zie ook:
BVR van 2 oktober 2015 [subsidie bebossing].
BVR van 14 juli 2017 [subsidie bebossing].
Boscompensatiebesluit van 16 maart 2001.