Nieuw sanctiereglement voor overtredingen witwaswetgeving door advocaten Hof van Cassatie, Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophones

Advocaten ingeschreven bij de de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, een balie van de Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophones die een overtreding begaan op de witwaswet van 2017 of de besluiten en reglementen ter uitvoering daarvan, riskeren voortaan een sanctie op basis van ?het Reglement met betrekking tot procedureregels voor het opleggen van maatregelen met toepassing van artikel 118 en voor het opleggen van administratieve boetes met toepassing van artikel 132 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten ten aanzien van advocaten en de verhaalmiddelen tegen dergelijke maatregelen en sancties aan te nemen door de Stafhouders?, kortweg het Sanctiereglement van 12 juni 2019.

De inhoud is niet nieuw meer voor de advocatuur aangezien de tekst al sinds hun aanneming op 12 juni 2019 circuleert, maar goedkeuring via KB was nodig om de procedures en sancties effectief te kunnen toepassen. Op 30 juni 2020 werd definitief groen licht gegeven bij besluit, de bepalingen zijn vanaf die dag van toepassing.

Boete en andere sancties

Of meer concreet kunnen stafhouders sinds die dag een administratieve boete van 250 euro tot 1,25 miljoen euro opleggen aan advocaten die overtredingen begaan op de witwaswetgeving. Maar ook andere maatregelen zijn mogelijk: denk aan het uitbrengen van een publieke verklaring waarin de identiteit van de betrokken advocaat en de aard van de inbreuk bekend wordt gemend of het opleggen van een tijdelijk verbod om tijdelijk managementfuncties bij een samenwerkingsverband uit te oefenen.

Procedure

Het reglement beschrijft alle procedurestappen: van de opening van het onderzoek door de stafhouder tot het opleggen van de maatregelen of boete zelf.

Maar ook de beroepsmogelijkheden worden toegelicht. De betrokken advocaat kan immers beroep instellen bij de tuchtraad in beroep tegen de beslissingen van de stafhouder. Tegen de uitspraak van de tuchtraad in beroep staat bovendien cassatieberoep open.

Advocaten van Ordes

Het nieuwe Sanctiereglement is van toepassing op advocaten ingeschreven bij

de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie

een balie van de Orde van Vlaamse Balies

een balie van de Ordre des barreaux francophones et germanophones

Dat blijkt uit 3 KB's tot goedkeuring van het reglement. Let wel: voor de balies is telkens een afzonderlijke bijlage met het reglement opgenomen bij de KB's .

Bron: 30 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 17 juli 2020.

Bron: 30 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Ordre des barreaux francophones et germanophones betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 17 juli 2020.

Bron: 30 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 17 juli 2020.