Covid-19: Wetgever heropent mogelijkheid om elektronisch te stemmen bij sociale verkiezingen

Ondernemingen konden tot 90 dagen vóór de oorspronkelijke kiesdatum een akkoord sluiten om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen van 2020. Toen de kiesprocedure werd onderbroken omwille van corona, was die deadline al voorbij. Maar veel bedrijven die oorspronkelijk niet voor elektronisch stemmen hadden gekozen, zouden na de uitbraak van het coronavirus liever wél elektronisch kunnen stemmen. Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. De wetgever komt daaraan tegemoet met een uitzonderingsprocedure.

De ondernemingen kunnen voor de uitgestelde sociale verkiezingen van 2020 uitzonderlijk tot 34 dagen vóór de uitgestelde kiesdatum een akkoord sluiten over elektronisch stemmen. Dat is dus tot de nieuwe datum X + 56. Ondernemingen met de vroegste kiesdatum (16 november 2020) hebben tijd tot 13 oktober 2020 om zo'n akkoord te sluiten.
X + 56 is ook de uiterste datum waarop er een akkoord moet zijn om te kunnen stemmen per brief.

Om elektronisch te kunnen stemmen is normaal gezien het fiat nodig van de bestaande overlegorganen: ondernemingsraad en comité PBW, of werkgever en vakbondsafvaardiging. Maar aangezien al bekend is welke organisaties kandidaturen hebben ingediend, volstaat hier het akkoord van de werkgever en van die organisaties; net als bij het stemmen per brief.

Vermits het akkoord over het elektronisch stemmen niet meer aangeplakt kan worden volgens de gewone procedureregels, voert de wetgever een aparte bekendmakingsprocedure in voor een 'bericht van rechtzetting' over het elektronisch stemmen.

De nieuwe kiesprocedure herneemt ten vroegste op 23 september. Vandaar dat ook de bijzondere procedure voor het elektronisch stemmen pas op 23 september in werking treedt.

Bron: 15 juli 2020 - Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS 27 juli 2020.