Hogere dwangsom mogelijk bij blijvende niet-uitvoering arrest (DB Justitie, art. 37)

Wanneer één van de partijen blijft weigeren om de hoofdveroordeling uit te voeren - zelfs nadat de rechter een dwangsom heeft opgelegd - kan degene die om de dwangsom verzocht, aan de rechter vragen om een bijkomende dwangsom op te leggen of om de dwangsom te verhogen. Met deze aanvulling van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek wil de wetgever de partijen aansporen om (sneller) gevolg te geven aan de uitspraken van de rechters.

Deze aanvulling komt er overigens maar nadat het Grondwettelijk Hof in een arrest van 17 mei 2018 vaststelde dat de huidige regeling op de dwangsom een lacune vertoonde en strijdig was met de Grondwet. De mogelijkheid om een bijkomende of hogere dwangsom te vragen, geldt vanaf 17 augustus 2020.

Bron: 31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 7 augustus 2020, art. 37.

Zie ook:
Ger.Wb., art. 1385quinquies.
GwH 17 mei 2018, nr. 60/2018.