KBO: overdracht ondernemingsnummer naar andere entiteit niet langer mogelijk

Bij de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke Belgische onderneming een ondernemingsnummer. De uitzonderingsregeling waarbij een ondernemingsnummer naar een andere onderneming kon worden overgedragen wordt vanaf 7 augustus 2020 geschrapt.

Volgens het Wetboek van economisch recht is het ondernemingsnummer dat aan een rechtspersoon werd toegekend niet overdraagbaar op een andere geregistreerde entiteit. Sinds 11 februari 2009 bestond er echter een uitzondering op deze regeling, waarbij het ondernemingsnummer onder voorwaarden kon worden overgedragen. Die regeling wordt nu opgeheven.

Ter herinnering: een ondernemingsnummer kon naar een rechtspersoon worden overgedragen onder de volgende voorwaarden:

bij fusie of splitsing (art. 671 tot 676 van het Wetboek van vennootschappen);

bij grensoverschrijdende fusie (titel Vbis van boek XI van het Wetboek van vennootschappen);

bij inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw?s;

bij buitenlandse verrichtingen die gelijkwaardig zijn aan de hierboven genoemde;

bij opeenvolgende verrichtingen die volgen op één van hierboven genoemde verrichtingen die leiden tot de voortzetting van de hoofdactiviteit van een onderneming.

Bron: 31 juli 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 07 augustus 2020, p.58117

Zie ook

Koninklijk besluit 21 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 1 februari 2018