Opnieuw authentieke akte nodig voor aanwijzing van voogd (DB Justitie, art. 35-36)

Ouders kunnen via de notaris of vrederechter een voogd aanwijzen voor hun kinderen, of een eerdere aanwijzing herroepen. De langstlevende of alleenstaande ouder kan dat ook in een testament. Net als de notaris stelde de vrederechter de verklaring van voogdij vast met een authentieke akte, maar sinds 1 december 2019 moet dat met een beschikking. De praktijk wijst uit dat die beschikking uiteindelijk duurder en omslachtiger is voor de ouders, en dus keert de wetgever terug naar de oorspronkelijke formule: verklaringen van voogdij worden opnieuw vastgesteld met een authentieke akte, opgemaakt door een notaris of vrederechter.

Deze maatregel treedt in werking op 17 augustus 2020.
Verklaringen van voogdij die tussen 1 december 2019 en 17 augustus 2020 per vergissing werden vastgesteld met een authentieke akte in plaats van beschikking, behouden hun rechtsgeldigheid. Net al de verklaringen die tussen die data werden vastgelegd in een beschikking.

Bron: 31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 7 augustus 2020, art. 35-36.

Zie ook:
BW, art. 392.