Rechtbank versnelt grote kuis in slapende dossiers (DB Justitie, art. 65-67)

Elk jaar, in december, overlopen de griffiers van de hoven en rechtbanken alle zaken die op de algemene rol zijn ingeschreven en waarin de debatten nog niet werden opgestart of waarin die debatten gedurende 3 jaar niet werden voortgezet. De volledige lijst van de 'slapende' zaken wordt daarna aangeplakt aan de deur van de zittingszaal en neergelegd op de griffie, waar ze kan ingekeken worden door de partijen en hun advocaten. Die kunnen dan vragen om een dossier toch op de rol te handhaven of om het opnieuw op de rol op te nemen. Dossiers waarvan de handhaving niet wordt gevraagd, worden van de rol gehaald. De wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie wil dat opkuismechanisme versnellen: de check op 'slapende zaken' wordt een permanente check; er wordt geen 36 maanden meer gewacht om de slapers wakker te schudden; en dat wakker schudden gebeurt op een efficiëntere manier.

De check vindt in de toekomst plaats binnen de 3 maanden na de verjaardag van de inschrijving op de algemene rol. En dit voor alle zaken waarvoor sinds 18 maanden geen zitting werd vastgesteld.
De griffier deelt de geplande schrapping van het dossier aan alle betrokken partijen mee, per (elektronische) gerechtsbrief. De partijen of hun advocaten moeten dus niet meer naar de rechtbank stappen om te kijken of hun rechtszaak ad valvas uithangt.
De partijen hebben dan 2 maanden de tijd om een verzoek tot handhaving in te dienen bij de griffie. Zij moeten daarvoor geen reden opgeven. De termijn van 2 jaar wordt verlengd tijdens de gerechtelijke vakantie - van 1 juli tot 31 augustus dus.

Deze versnelde procedure is alleen mogelijk als MaCH - het informaticasysteem van Justitie - goed functioneert. De wetgever neemt dan ook een ruime marge. Het nieuwe mechanisme geldt pas vanaf 31 maart 2022. Om een vlotte overgang te verzekeren tussen het oude en het nieuwe systeem zullen de griffiers na 31 maart 2022 eenmalig een 'en bloc'-kennisgeving doen voor alle dossiers die op 31 maart 2022 al meer dan een jaar stil lagen.

Rechtbanken die sneller overschakelden op MaCH en waar dat systeem goed werkt, kunnen al vóór 31 maart 2022 overstappen op een permanente evaluatie van hun slapende zaken.

Bron: 31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 7 augustus 2020, art. 65-67.

Zie ook:
Ger.Wb., art. 730.