Ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling: Vlaamse regering wijzigt Energiebesluit

De ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling in het Vlaams Energiebesluit krijgt een update. De Vlaamse regering voert een reeks aanpassingen door die voorzien zijn in het Regeerakkoord:

er zal geen steun meer worden verleend bij negatieve prijzen om de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energiemarkt te versterken

er wordt een vast maximaal productievolume voorzien voor de toepassing van windenergie

de afgesproken verlaging van de maximale bandingfactoren wordt per technologie vastgelegd

naar aanleiding van een studie naar marktparameters voor de rendabiliteit van projecten, wordt de vooropgestelde internal rate of return voor verschillende technologieën geactualiseerd

in de berekeningsmethode van de steunhoogte voor specifieke projecten worden een aantal verduidelijkingen en vereenvoudigingen doorgevoerd.

Geen steun meer bij negatieve prijzen

De Vlaamse regering wil elektriciteitsproducenten laten bijdragen aan het herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod door geen steun meer toe te kennen aan nieuwe projecten in periodes van elektriciteitsoverschot (negatieve prijzen).

Er zullen geen groenestroomcertificaten meer worden toegekend voor de productie tijdens uren met negatieve prijzen. Er wordt ook geen steun meer voorzien voor WKK in geval van 6 opeenvolgende uren met negatieve prijzen.

Vast steunvolume voor zon en wind en maximale bandingfactoren per technologie

Vlaanderen wil volgens het regeerakkoord de certificatensteun voor nieuwe of vernieuwde hernieuwbare energieprojecten uitfaseren tegen 2025 via ene geleidelijke reductie van de maximale toegekende steun. Met de bedoeling om de huidige certificatensteun voor de warmtekrachtbesparing va nieuwe installaties af te bouwen op 10 jaar (waarvan 30% tegen 2025) in functie van evoluties op vlak van prijsverhouding gras/elektriciteit, nieuwe steunmechanismen voor capaciteiten, flexibiliteit, billijk rendement enz.

Het besluit voorzien in dat kader een vast steunvolume voorzien voor zon en wind, net zoals dat via een eerdere wijziging van het Energiebesluit is ingevoerd voor biomassa en biogas. Er moet daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen expertisedossiers die behandeld worden door VEA en standaarddossiers (alle zonne-energieprojecten) die behandeld worden door de netbeheerders).

Het besluit voorziet in de afbouw van de maximale bandingfactoren voor groenestroomcertificaten voor zon en wind tegen 2025. Voor de groenestroomcertificaten voor biomassa en biogas, evenals voor de warmtekrachtcertificaten voor fossiele WKK, worden de maximale bandingfactoren afgebouwd met 30% tegen 2025. Voor biogas-WKK's blijft de maximale bandingfactor behouden op 1.

Geactualiseerde IRR's

Trinomics onderzocht de aangewezen criteria om de rendabiliteit van projecten te beoordelen. Uit het rapport ?Evaluatie van het gebruik van de internal rate of return (IRR) methode en van de impact van de maximale bandingfactoren? bleek dat de IRR het meest aangewezen berekeningscriterium is. Ook de toegepaste IRR's in het steunbeleid en de markt van de omringende landen werden in kaart gebracht en de geactualiseerde IRR's werden voorgesteld, zo blijkt uit de parlementaire stukken bij het besluit van 10 juli 2020. De Vlaamse regering heeft de geactualiseerde IRR's nu opgenomen in het Energiebesluit, zowel in bijlage III/1 (artikel 8: nieuwe groenestroomprojecten uit de representatieve projectcategorieën), bijlage III/2 (artikel 9: nieuwe warmtekrachtprojecten uit de representatieve projectcategorieën) en bijlage III/3 (artikel 10: nieuwe projecten met specifieke onrendabele toppen).

O.a. door de invoering van een vast steunvolume is het ook de bedoeling dat installaties op sommige ogenblikken teruggeregeld worden. Om in deze omstandigheden de rendabiliteit en de totale steun te vrijwaren, wordt ook de periode waarin steun kan worden toegekend (tot maximaal het maximale steunvolume) verlengd, zoals bij biomassa en biogas.

In werking: 31 augustus 2020

Bron: 10 juli 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling, BS 21 augustus 2020.

Zie ook
19 november 2010 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, BS 08 december 2010 (ed. 1), p.74288 (Energiebesluit).
Bisnota aan de Vlaamse regering, ?Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regeringtot wijziging van het Energiebesluitwat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnenen warmtekrachtkoppeling?.