Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken verlengd tot eind 2020

De regering verlengt de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen van wie de activiteit beperkt blijft wegens de crisismaatregelen tot 31 december 2020. De tijdelijke maatregel van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart wordt verlengd tot 31 oktober 2020.

Verlenging enkel bij gedwongen sluiting

De tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht bestaat uit de toekenning van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast):

aan zelfstandigen die gedwongen worden hun activiteit geheel of gedeeltelijk te onderbreken vanwege sluitingen en beperkingen die worden opgelegd in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (en de daaropvolgende besluiten, de ?COVID-19-besluiten? genoemd). Het gaat dus over de sectoren die nog gesloten blijven na de derde fase van de heropstart, of de sectoren waarvan de activiteit hoofdzakelijk afhangt van deze sectoren;

aan alle andere zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken en die duidelijk kunnen aantonen dat de onderbreking te wijten is aan de gezondheidscrisis. Deze zelfstandigen zijn dus actief in sectoren die niet strikt verplicht waren te sluiten op grond van de COVID-19-besluiten (essentiële ondernemingen).

Deze crisismaatregel was aanvankelijk van toepassing voor de maanden maart en april en werd een eerste maal verlengd tot eind juni en vervolgens tot 31 augustus 2020.

Ze wordt nu opnieuw verlengd tot 31 december 2020, maar enkel voor de zelfstandigen van de eerste categorie, met name degenen die wegens de COVID-19-besluiten gedwongen worden hun activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Het gaat dus om de sectoren die gesloten blijven na de vierde fase van de heropstart (tijdens de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) en om de zelfstandigen van wie de activiteit hoofdzakelijk afhangt van die activiteiten en sectoren.

Tijdelijke maatregel ter ondersteuning van de heropstart

Parallel hiermee riep het koninklijk besluit nr. 41 van 26 juni 2020 een tijdelijke maatregel van overbruggingsrecht in het leven ter ondersteuning van de heropstart.

Deze maatregel wordt nu verlengd tot en met 31 oktober 2020. Ze bestaat ook uit de toekenning van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) onder de volgende voorwaarden:

actief zijn in een van de sectoren waarvoor gedurende minstens één volledige kalendermaand sluitingsmaatregelen werden opgelegd door de COVID-19-besluiten (al vanaf einde maart tot minstens begin mei);

slechts vanaf 4 mei 2020 (of later) hun activiteit opnieuw hebben kunnen heropstarten zonder andere beperkingen dan de regels van social distancing. Het gaat hierbij onder meer om de volgende sectoren: horeca, non-food detailhandel (met uitzondering van doe-het-zelf-zaken en tuincentra die al in april zijn heropend en dagbladhandels die ook reeds open waren in april), markten, kappers en schoonheidsspecialisten;

voor het kwartaal voorafgaand aan de maand waarvoor de aanvraag gedaan wordt, een daling van ten minste 10% van de omzet of van de bestellingen optekenen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (voor de maand juni gaat het om het kwartaal van de maand waarover de aanvraag gaat);

voor de desbetreffende maand geen uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten op basis van een andere wetsbepaling.

Inwerkingtreding

Deze verlengingen treden in werking op 1 september 2020.

Bron: 22 augustus 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 31 augustus 2020, p.64264

Zie ook

Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24 maart 2020