Covid-19: NAR-cao nr. 149 over telewerk omwille van corona algemeen verbindend verklaard

Op 26 januari 2021 werd in de Nationale Arbeidsraad ?collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149? gesloten betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. De tekst is bij KB van 28 maart 2021 algemeen verbindend verklaard.

Alleen voor ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen telewerkregeling hadden

Cao nr. 149 bevat een kader voor telewerk dat de overheidsinstanties verplicht hebben gemaakt of aanbevolen hebben in strijd tegen het coronavirus. Maar de tekst is 'suppletief', de bepalingen zijn alleen van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hadden uitgewerkt op basis van de regelgeving 'structureel telewerk' zoals voorzien in cao nr. 85 of 'occasioneel telewerk' zoals bepaald in de Wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017.

Voor ondernemingen die wel al een telewerkakkoord hadden, wijzigt er dus niets: de cao's, individuele akkoorden of telewerkpolicies (opgesteld volgens de regels van het sociaal overleg) die waren gesloten of aangenomen vóór 1 januari 2021 blijven toepasselijk in situaties waarin de overheid telewerk sterk aanbeveelt of verplicht in het kader van corona. Bovendien kunnen de bedrijven die nog geen regeling hebben, ook nog steeds een telewerkinstrument voor onbepaalde duur uitwerken.

De CAO werd gesloten voor bepaalde duur: ze treedt buiten werking op 31 december 2021.

Verplicht afspraken maken over telewerk conform cao nr. 149

De ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de cao vallen, zijn dus verplicht om de nodige afspraken te maken over telewerk omwille van corona overeenkomstig de regels in cao nr.149. Ze kunnen die regels opnemen in een cao op bedrijfsniveau of ze kunnen ervoor kiezen om hun arbeidsreglement te wijzigen, individuele overeenkomsten te sluiten of de telewerkpolicies uitdrukkelijk te communiceren bijvoorbeeld via intranet of e-mail.

Over tools, vergoedingen, uurrooster, bereikbaarheid en controle

De gemaakte afspraken moeten betrekking hebben op

de terbeschikkingstelling door de werkgever van de tools en technische ondersteuning die nodig zijn voor het telewerk (o.a. draagbare pc). Indien de telewerker eigen apparatuur gebruikt, moeten er afspraken zijn over de vergoeding of betaling door de werkgever van de installatie-, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten van de vereiste informaticaprogramma?s.

de bijkomende verbindingskosten.

De afspraken houden rekening met het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die tijdens de coronacrisis door de werkgever aan de telewerker worden betaald.

De ondernemingen zorgen er verder ook voor dat ze zo nodig ook afspraken maken over de nadere regels voor de uurroosters, controle op de resultaten en de uitvoering van het werk en de bereikbaarheid van de telewerker.

Basisgaranties voor telewerkers

De cao geeft duiding over de principes die gelden voor het vastleggen van de afspraken. Zo genieten telewerkers in geval van coronatelewerk dezelfde rechten en plichten op het gebied van arbeidsvoorwaarden dan diegene die worden toegepast in geval van tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever. Hetzelfde geldt voor de werkbelasting, prestatienormen en collectieve rechten.

De werkgever moet bovendien de nodige maatregelen nemen in het kader van 'het welzijn op het werk'. Met onder meer duidelijke informatie over het beleid rond welzijn tijdens telewerk en de contactgegevens van ondersteunende kanalen en concrete maatregelen om isolatie van de telewerker te voorkomen.

Bron: 28 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, BS 5 mei 2021, bl. 46146.