Vlaamse ondersteuningspremie en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen: nieuwe lijsten met aandoeningen, voorgaande feiten en multidisciplinaire informatie

Vanaf 1 mei 2021 zal de VDAB zich voor de toekenning van bijzondere tewerkstellingsmaatregelen zoals de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), aanpassingen van de arbeidsomgeving en ondersteuning door een gebarentaal-, oraal- of schrijftolk, baseren op een nieuwe ?lijst met aandoeningen en voorgaande feiten? en een nieuwe ?lijst met multidisciplinaire informatie?. De lijsten zijn aangepast op basis van ?maatschappelijke evoluties, praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap?. De vorige versies van 2019 worden opgeheven.

Bijzondere tewerkstellingsmaatregelen

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kan aan 'personen met een indicatie van een arbeidshandicap' een recht op een of meer bijzondere tewerkstellingsmaatregelen (BTOM) toekennen. Dat kan gaan om de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), maar bijvoorbeeld ook om een aanpassing van de arbeidsomgeving, een tegemoetkoming in de verplaatsings- en verblijfskosten of ondersteuning door een gebarentaal-, oraal- of schrijftolk.

Lijsten als basis voor beslissing

De VDAB baseert zich voor die beslissing op 2 lijsten:

een lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap die recht geven op bijzondere tewerkstellingsmaatregelen; en

een lijst met multidisciplinaire informatie aanvullend bij een indicatie van een arbeidshandicap die mogelijk recht geeft op bijzondere tewerkstellingsmaatregelen.

Beide lijsten worden regelmatig herbekeken en geüpdatet op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en evoluties. Dat is nu ook het geval. De nieuwe versies gelden vanaf 1 mei 2021.

Structuur

Beide lijsten zijn onderverdeeld per type ondersteunde tewerkstellingsmaatregel met uitdrukkelijke duiding van de criteria die van toepassing zijn voor de toekenning ervan. We geven kort de structuur mee.

Lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap die recht geven op BTOM aanpassing arbeidsomgeving (aanpassing arbeidspost, aangepast arbeidsgereedschap, aangepaste arbeidskledij) criteria van onbepaalde duur (vb. blinden en slechthorenden die beschikken over een geldige, positieve beslissing van het VAPH)criteria van bepaalde duurverplaatings- of verblijfstegemoetkoming van onbepaalde duur (vb. verplaatsing met begeleider of met gespecialiseerd vervoer)gebarentaal-, oraal- of schrijftolken van onbepaalde duurVlaamse ondersteuningspremie criteria van onbepaalde duur (vb. personen met een verstandelijke handicap die beschikken over een geldige, positieve beslissing van het VAPH)criteria van bepaalde duur

Lijst met multidisciplinaire informatie van personen met een indicatie van een arbeidshandicap die recht kunnen geven op BTOM aanpassing arbeidsomgeving (aanpassing arbeidspost, aangepast arbeidsgereedschap, aangepaste arbeidskledij) van onbepaalde duurverplaatings- of verblijfstegemoetkoming van onbepaalde duurverplaatings- of verblijfstegemoetkoming van bepaalde duurgebarentaal-, oraal- of schrijftolken van onbepaalde duurVlaamse ondersteuningspremie van onbepaalde duurVlaamse ondersteuningspremie van bepaalde duur

In werking: 1 mei 2021.

Bron: 29 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie die recht geven op een aanpassing arbeidsomgeving, een tegemoetkoming in verplaatsing- en verblijfskosten, gebarentaal-, oraal- of schrijftolken en de Vlaamse Ondersteuningspremie, bepaald in artikel 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten, BS 6 mei 2021, bl. 46803.