FOD Economie herziet Antiwitwasreglement voor leasingondernemingen, maar groot deel van nieuwe tekst ontbreekt bij publicatie in het Belgisch Staatsblad

Op 25 juni 2021 treedt een nieuw ?Antiwitwasreglement? in werking voor leasingondernemingen. Daarin duidt de FOD Economie de draagwijdte en invulling van hun antiwitwasverplichtingen volgens de nieuwe Antwitwaswet van 17 september 2017. Denk aan de verplichting om een klantonderzoek en risicobeoordeling te voeren en de meldingsplicht aan de CFI. De tekst vervangt de versie van december 2015 die nog uitvoering gaf aan de oude Antiwitwaswet van 1993.

Al lijkt er bij de publicatie van het nieuwe reglement als bijlage bij het KB van 26 mei 2021 toch wat te zijn mis gelopen: de gepubliceerde tekst bevat immers geen hoofdstuk III of IV, maar springt na hoofdstuk I met de definities en het toepassingsgebied en hoofdstuk II met de waakzaamheidsverplichtingen meteen naar hoofdstuk V waarin wordt ingegaan op de beperking van de betalingen in contanten. Naar alle waarschijnlijkheid zal het euvel dus nog rechtgezet worden via een erratum of zal de correcte versie integraal opnieuw worden gepubliceerd.

We geven wel al graag mee dat de FOD Economie in het nieuwe reglement maximaal vasthoudt aan de basisprincipes van het vorige reglement, maar omdat de Antiwitwaswet van 2017 hier en daar strengere verplichtingen heeft ingevoerd werd de inhoud van het reglement daar ook op afgestemd.

We stippen alvast de kernprincipes aan van de zaken die wél gepubliceerd raakten:

Waakzaamheidsverplichtingen

Algemeen klantenonderzoek

Algemeen geldt dat leasingondernemingen hun cliënten (en in voorkomend geval hun lasthebbers en uiteindelijke begunstigden) moeten identificeren en hun identiteit moeten verifiëren. Daarnaast zijn ze verplicht om een individuele risicobeoordeling uit te voeren. En dat voor ze zelf of via dezelfde tussenpersoon (zoals de verkoper van een goed) één of meerdere leasingovereenkomsten afsluiten met de cliënt:

m.b.t. één of meerdere goederen waarvan de totale prijs 10.000 euro of meer bedraagt (excl. btw)

wanneer er een vermoeden bestaat van witwassen van geld of financiering van terrorisme

wanneer de leasingonderneming twijfelt aan de waarachtigheid of de juistheid van de identificatiegegevens van een reeds geïdentificeerde cliënt.

De identificatiegegevens en individuele risicobeoordeling moeten steeds actueel zijn. Een update is dus noodzakelijk wanneer de leasingonderneming aanwijzingen heeft dat de gegevens niet meer actueel zijn of wanneer ze twijfelt aan het feit dat de persoon die de betalingen uitvoert in het kader van de leasingovereenkomst wel degelijk de cliënt is of zijn gemachtigde en geïdentificeerde lasthebber.

Bijkomend onderzoek naar risico?s op witwassen en financiering van terrorisme

Naast het algemene klantenonderzoek, moeten de leasingondernemingen ook een bijkomend onderzoek voeren naar de cliënt, lasthebber en uiteindelijke begunstigde. Hierbij moeten ze nagaan of deze personen kenmerken vertonen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme inhouden. Het reglement geeft aan welke die kenmerken precies zijn. Het gaat onder meer over handelingsonbekwaamheid, politieke betrokkenheid en frauduleuze verrichtingen.

Verslaggeving en meldingsplicht aan de CFI

Leasingondernemingen stellen een schriftelijk verslag op over iedere atypische verrichting en ieder atypisch feit in het kader van het klantenonderzoek of de vaststelling van feiten die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme inhouden. Bij het minste vermoeden zijn ze verplicht om de Cel voor Financiële Informatieverwerking in te lichten.

Cashbetalingen

Leasingondernemingen mogen nog cash geld aanvaarden, maar in dat geval zijn ze verplicht om voor of op de leasingovereenkomst het maximumbedrag te vermelden dat volgens de wet in contacten mag worden betaald. Er moet duidelijk wordt gemeld dat dit maximumbedrag geldt voor de volledige leasingovereenkomst.

25 juni 2021

In werking: het KB van 26 mei 2021 treedt in werking op 25 juni 2021 (10 dagen na publicatie). Het KB van 23 oktober 2015 met het oude Antiwitwasreglement wordt opgeheven.

Bron: 26 mei 2021 - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande leasingondernemingen, BS 15 juni 2021, p.61997.