Vlaamse overheid optimaliseert procedure voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Via haar wijzigingsdecreet van 21 mei 2021 zorgt de Vlaamse overheid voor een meer eenvoudige, versnelde en oplossingsgerichte bestuursrechtspraak bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zo zal onder meer de vergunninghouder automatisch een partij worden in de procedure en zal een relativiteitstest dienen om procedures niet eindeloos te rekken.

Eenvoudig, snel en oplossingsgericht zijn de begrippen die de rode draad vormen in de aangepaste procedure van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Vlaamse regering komt daarmee tegemoet aan haar regeerakkoord. Dat stelt namelijk dat de procedures sneller moeten worden afgerond om zo de bestuursrechtspraak af te stemmen op de noden van een gunstig investeringsklimaat.

Om te vermijden dat procedures onbeperkt blijven doorgaan, worden een aantal aanpassingen ingevoerd. Zo wordt de vergunninghouder vanaf nu als volwaardige partij in de procedure erkend en hoeft deze geen formele procedure tot tussenkomst op te starten. Daarnaast zal een relativiteitstest ervoor zorgen dat een middel slechts kan leiden tot de vernietiging van een vergunning indien:

een partij wordt benadeeld door de schending; en

de schending strekt tot de bescherming van de belangen van de beroeper; en

de onwettigheid niet werd opgeworpen tijdens het openbaar onderzoek of administratief beroep, zodat derden hun argumenten zo snel mogelijk kenbaar maken.

De versnelling en vereenvoudiging wordt tot slot ook gewaarborgd door:

de afschaffing van een tussenarrest vooraleer een bemiddelingsprocedure kan worden opgestart;

de bevoegdheid van de rechter om in meer gevallen een einde te maken aan lange procedures;

ook aan andere tussenkomende partijen de mogelijkheid te geven om rechtstreeks tussen te komen, zonder formele procedure;

de betaling van de rolrechten te laten gebeuren bij het indienen van een beroep, zodat daar niet op gewacht moet worden vooraleer de procedure van start kan gaan; en

een rechtsplegingsvergoeding op te leggen bij een schorsingsverzoek, zodat personen bedachtzamer omspringen met de mogelijkheid een schorsing te vorderen.

Inwerkingtreding: 24 juni 2021, met uitzondering van een aantal artikels waarvoor de Vlaamse regering een andere datum van inwerkingtreding zal bepalen.

Bron: 21 mei 2021 - Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures, BS 14 juni 2021, p.61801.

Zie ook:
4 APRIL 2014.- Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 1 oktober 2014