Diverse wijzigingen aan Antiwitwaswet met onder meer meldplicht van incoherenties met UBO-register

Banken, verzekeringsondernemingen, betalingsinstellingen en de andere entiteiten die onderworpen zijn aan de Antiwitwaswet van 18 september 2017 zijn voortaan verplicht om de Administratie van de Thesauri in te lichten van incoherenties, fouten of verschillen die ze vaststellen tussen de gegevens die ze verzamelen bij hun onderzoeken en de informatie die opgenomen is in het UBO-register, het register waar alle ?Ultimate Beneficial Owners? of ?uiteindelijk begunstigden? van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. Dat moet zorgen voor een betere inhoudelijke kwaliteit van het UBO-register.

Al is het doorgeven van deze informatie niet helemaal nieuw. De optie voor de toezichthoudende en onderworpen entiteiten om incoherenties door te geven bestond vroeger al op basis van artikel 19§1 van het KB van 30 juli 2018 m.b.t. de werking van het UBO-register, maar dat artikel werd op 26 juni 2020 door de Raad van State vernietigd. De wetgever kiest er nu voor om de informatie-uitwisseling als plicht in te schrijven in de Antiwitwaswet zelf. Let wel: het meedelen van vastgestelde discrepanties is niet van toepassing op de CFI. De wetgever voorziet in een uitzondering op grond van het versterkt beroepsgeheim dat voor de CFI geldt.

Andere aanpassingen Antiwitwaswet

De wijziging vormt de belangrijkste aanpassing aan de Antiwitwaswet uit de Verzamelwet fraude van 2 juni 2021, maar niet de enige. Er zijn immers nog andere, meer beperkte nieuwigheden.

De wetgever zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat onder meer de politiediensten, de domaniale diensten en de douane voortaan postoverschrijvingen kunnen uitvoeren op de rekening van hun administratie wanneer ze bijvoorbeeld geldsommen in consignatie innen of bij wijze van het eventuele verval van de strafvordering. Het totale bedrag aan geinde boetes kan duizenden euro's bedragen. Voor een goed beheer van de administratie is het volgens de wetgever dan ook ondenkbaar om deze diensten te vragen om bij elke inning een overschrijving te doen noch om het totale bedrag van de overschrijvingen te beperken tot 3.000 euro. 'Het geheel van de geïnde bedragen door deze diensten is onderworpen aan een officiële boekhouding die toelaat om formeel de oorsprong van de geïnde cashsommen vast te stellen en het aldus mogelijk maakt om postoverschrijvingen uit te voeren voor een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan (de inning van meerdere onmiddellijk te betalen boetes)', klinkt het bij de wetgever. De Antiwitwaswet wordt dan ook in die zin gewijzigd.

Verder worden kunsthandelaars en entrepots (incl. douane-entrepots of in vrijhavens gelegen entrepots) verplicht om zich in te schrijven bij de FOD Economie om hun activiteiten uit te oefenen. Doen ze dit niet, dan riskeren ze een geldboete van 250 tot 225.000 euro.

Tot slot zijn er nog een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen. Zo duidt de wetgever onder meer dat de minister van Financiën zijn bevoegdheid kan delegeren om een administratieve sanctie te nemen.

In werking: 28 juni 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: 2 juni 2021 - Wet houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding(art. 1?45 Verzamelwet Fraude) , BS 18 juni 2021, p.63689.