Hoorrecht voor minderjarigen uitgebreid in Vlaams jeugddelinquentierecht

Binnen het jeugddelinquentierecht bestaat voortaan een hoorrecht bij elke herzieningsprocedure voor de jeugdrechter of de jeugdrechtbank. Dat was tot nu toe enkel bepaald bij de procedure tot herziening van een opgelegde maatregel op verzoek.

Het nieuwe Verzameldecreet rond welzijn, volksgezondheid en gezin wil verschillende regelgevingen harmoniseren, materiële fouten verbeteren en de bedoeling van de decreetgever verduidelijken. Eén van de aangepaste decreten is het Jeugddelinquentiedecreet.

Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet maakt een onderscheid tussen de reacties op het delictgedrag tijdens de voorbereidende rechtspleging (een 'maatregel') en tijdens de rechtspleging ten gronde (een 'sanctie').

Binnen de herzieningsprocedures stond het hoorrecht enkel vermeld bij de herziening van een maatregel op vraag van de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken.

Voortaan bestaat er een hoorrecht bij elke procedure tot herziening, dat betekent:

zowel een herziening op verzoek als ambtshalve;

zowel bij een maatregel als bij een sanctie.

Volgende personen worden door de jeugdrechter of jeugdrechtbank gehoord:

de minderjarige verdachte of delictpleger;

zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken;

het Openbaar Ministerie als het daarom vraagt.

Inwerkingtreding: 28 juni 2021

Bron: 21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin, BS 18 juni 2021.

Zie ook:
Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 26 april 2019.