Gloednieuw Centraal register van economische knipperlichten ondersteunt opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

België krijgt een Centraal register van economische knipperlichten. Dat zal alle economische en financiële gegevens bewaren van ondernemingen waarvan bij vonnis of via bepaalde administraties is vastgesteld dat ze in gebreke zijn gebleven bij de betaling van hun schulden. Via het register zullen de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden van de ondernemingsrechtbanken snel en eenvoudig kunnen nagaan hoe een bepaalde onderneming ervoor staat en efficiënt de gepaste actie kunnen nemen.

Opsporingsopdracht vereenvoudigen en versnellen

Door een gecentraliseerd register op te richten wil de federale regering de opdracht van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden vergemakkelijken en stroomlijnen. Zij hebben immers tot taak om de toestand op te volgen van ondernemingen in moeilijkheden om de continuïteit van hun activiteiten te vrijwaren en de bescherming van de rechten van de schuldeisers te verzekeren. De kamers moeten precies nagaan hoe een bepaalde onderneming ervoor staat en zo nodig de gepaste actie ondernemen. Ofwel door de onderneming aan te zetten om herstelmaatregelen te nemen zodat een faillissement wordt vermeden, ofwel door het dossier door te sturen naar het parket voor dagvaarding tot faillissement wanneer de situatie van een onderneming onherstelbaar is aangetast.

Voor een betrouwbare opsporing van ondernemingen in moeilijkheden is het dan ook van fundamenteel belang dat institutionele schuldeisers die openstaande schuldvorderingen hebben ten laste van ondernemingen deze van meet af aan meedelen aan een centraal punt. Op die manier krijgen de kamers snel zicht op de precieze moeilijkheden van de ondernemingen die ze volgen en kunnen ze snel ageren wanneer bepaalde knipperlichten gaan branden.

Hoewel nu ook al heel wat financiële en economische gegevens worden verzameld op de griffies, moet de centralisatie ervan in één uniek register de hele procedure vereenvoudigen en versnellen.

Centraal register van economische knipperlichten

De federale regering legt in haar besluit de basis voor de oprichting van het 'Centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden', kortweg het 'Centraal register van economische knipperlichten'.

Het register zal alle relevante indicatoren verzamelen die bijdragen tot de opdracht van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden. Het gaat om persoonsgegevens en informatie van juridische of economische aard die de ondernemingsrechtbanken wettelijk mogen verwerken en die nodig zijn binnen de opsporingsopdracht van de kamers. Denk aan de financiële gezondheidsindicator berekend door de Nationale Bank van België, het aantal werknemers van de onderneming, het bedrag van de verschuldigde sommen die wettelijk moeten worden meegedeeld aan de ondernemingsrechtbanken en de berichten in verband met beslag.

Het register bevat ook de gegevens m.b.t. de identificatie van de onderneming zoals het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen, de postcode van de zetel van de onderneming, de rechtsvorm en de rechtstoestand van de onderneming.

Toegang

Het register is rechtstreeks toegankelijk voor de leden van de griffie en de rechters van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden. Maar de rechtstreekse toegang is beperkt tot de relevante indicatoren en de gegevens m.b.t. de identificatie van de economische entiteiten van hun rechtsgebied. De lijst van gebruikers per rechtbank wordt opgesteld en beheerd onder verantwoordelijkheid van iedere voorzitter van elke ondernemingsrechtbank.

Daarnaast hebben ook rechter-verslaggevers toegang tot het register (zij het alleen voor de dossiers waarvoor zij zijn aangeduid door de kamer om een grondiger onderzoek uit te voeren), net als de bevoegde procureur des Konings.

Tot slot legt de federale regering nog een aantal technische details vast m.b.t. de oprichting en het beheer van het register en de overdracht van de gegevens en informatie.

In werking: 5 juli 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: 13 JUNI 2021. - Koninklijk besluit inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden, BS 25 juni 2021, bl. 65264.

Zie ook
Wetboek van Economisch Recht (art. XX.23-XX.26).