Kader voor telewerk gerechtspersoneel staat op punt

Het Gerechtelijk Wetboek bevat sinds begin mei een permanente rechtsgrond voor structureel telewerk door gerechtspersoneel. Maar het was wachten op het uitvoeringsbesluit met meer details om de regeling effectief te kunnen toepassen. Dat KB is intussen verschenen in het Belgisch Staatsblad en maakt aanvragen mogelijk vanaf 25 juni 2021.

Voor élke dienst binnen rechterlijke orde

Algemeen geldt dat telewerk op basis van de structurele regeling mogelijk is binnen élke dienst van de rechterlijke orde (de hoven, de rechtbanken, de griffies, de parketsecretariaten en de steundiensten, maar ook de dienst documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en Verbeurdverklaring).

Maar het is geen automatisch recht: de hiërarchische meerdere of functionele chef beslist of telewerk al dan niet wordt toegestaan. Bovendien is het aantal dagen telewerk beperkt: 'over een periode van een burgerlijk jaar mag telewerk niet meer dan drie vijfden beslaan van de arbeidsregeling die op de telewerker van toepassing is'. De federale regering stelt ook uitdrukkelijk dat aan het telewerk geen enkele toelage of premie mag worden verbonden, noch een verhoging of vermindering van de arbeidsduur, noch een verblijfsvergoeding.

Dezelfde rechten en plichten als niet-telewerkers

Voor telewerkers gelden dezelfde rechten op opleiding en loopbaanontwikkeling als voor niet-telewerkers en ook de werkbelasting en prestatienormen zijn gelijk. De verlofregeling en bepalingen m.b.t. arbeidsongevallen en beroepsziekten blijven volledig van toepassing.

Schriftelijke overeenkomst

Maar vooraleer er effectief van thuis uit zal kunnen worden gewerkt op basis van de nieuwe regeling, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de telewerker en de werkgever (d.i. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie of zijn afgevaardigde). Voor contractuelen moeten die afspraken worden neergeschreven in een bijlage bij zijn arbeidsovereenkomst. Voor statutairen gaat het om een unilaterale beslissing van de minister bevoegd voor Justitie (of zijn gemachtigde).

Het KB geeft aan wat er allemaal in de telewerkovereenkomst moet staan: gaande van de plaats waar het telewerk wordt uitgevoerd, over de technische ondersteuning tot de vergoeding van onkosten en de vormgeving van taken. Het is de FOD Justitie die verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van tools (materiaal, technische ondersteuning, enz.)

In werking: 25 juni 2021 (de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: 13 JUNI 2021. - Koninklijk besluit betreffende het telewerk voor personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, BS 25 juni 2021, bl. 65278.

Zie ook:
10 MEI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot regeling van de telewerkvergoeding van het gerechtspersoneel in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 17 mei 2021, bl. 48002 (art. 5, 8 en 9 Verzamelwet Justitie).