Privacyregels van Verenigd Koninkrijk bieden voldoende bescherming persoonsgegevens: Europese Commissie neemt adequaatheidsbesluiten aan

Het wettelijk kader dat het Verenigd Koninkrijk hanteert voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens is evenwaardig aan dat van Europa. Dat heeft de Europese Commissie op 28 juni 2021 vastgesteld in Uitvoeringsverordening 2021/1772 en Uitvoeringsbesluit 2021/1773, zogenaamde ?adequaatheidsbesluiten?. De besluiten zorgen ervoor dat ondernemingen en organisaties uit de EU vrij persoonsgegevens kunnen blijven doorgeven aan spelers uit het VK, zonder dat aanvullende waarborgen nodig zijn zoals contractuele clausules.

Doorgifte persoonsgegevens na Brexit

Op 31 december 2020 stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) definitief uit de Europese Unie. Door de Brexit is het VK niet langer gebonden aan de Europese privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR-verordening nr. 2016/679) en de Richtlijn Politie en Justitie, maar hanteert het eigen regels voor de bescherming van persoonsgegevens (via het UK GDPR en de Data Protection Act 2018). Volgens de Europese Commissie biedt dat rechtskader evenwel een niveau van bescherming dat overeenkomt met het Europese niveau. Ook de toezichtsmechanismen en verhaalsmogelijkheden die voorzien zijn, maken het voldoende mogelijk om inbreuken in de praktijk adequaat vast te stellen en te bestraffen en bieden de betrokkenen de nodige rechtsmiddelen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en, uiteindelijk, deze gegevens te laten corrigeren of wissen.

Op 28 juni 2021 heeft de commissie dan ook 2 'adequaatheidsbesluiten' aangenomen (2021/1772 voor de AVG en 2021/1773 voor de Richtlijn Politie en Justitie) voor het Verenigd Koninkrijk waarin ze formeel aangeeft dat het VK als derde land een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt. De besluiten zorgen ervoor dat bedrijven en organisaties uit de EU vrij persoonsgegevens kunnen blijven doorgeven aan het VK, zonder dat aanvullende waarborgen nodig zijn zoals het gebruik van contractuele clausules en bindende bedrijfsvoorschriften.

Tijdelijk, tenzij verlengd

Zowel Uitvoeringsverordening 2021/1772 als Uitvoeringsbesluit 2021/1773 ('de 2 adequaatheidsbesluiten) zijn tijdelijk. Ze verstrijken op 27 juni 2025, tenzij ze worden verlengd. Mocht het VK tussentijds de beschermingsregels veranderen, kan de commissie het besluit schorsen intrekken of wijzigen.

Nog even dit: Uitvoeringsverordening 2021/1772 (het AVG-adequaatheidsbesluit) heeft geen betrekking op persoonsgegevens die worden doorgegeven voor controle van de immigratie door het Verenigd Koninkrijk of die anderszins vallen binnen de omvang van de vrijstelling van bepaalde rechten van de betrokkene met het oog op instandhouding van doeltreffende controle van de immigratie.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1772 van de Commissie van 28 juni 2021 overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk, Pb.L 11 oktober 2021, afl. L360/1.

Bron: Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1773 van de Commissie van 28 juni 2021 overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de adequate bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk, Pb.L 11 oktober 2021, afl. L360/69.