Welzijn op het werk: nieuwe lijsten met persoonlijke beschermingsmiddelen

De huidige lijsten rond de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op het werk zijn volledig vernieuwd. De lijsten geven aan welke PBM gebruikt moeten worden om werknemers te beschermen per risico en per activiteitentak. Zo wordt de Richtlijn (EU) nr. 2019/1832 van de Europese Commissie, die de lijsten aanpast aan de nieuwe evoluties en technieken, omgezet in Belgisch recht. Drie bijlagen van de Codex over het welzijn op het werk worden geüpdatet.

De nieuwe lijsten vervangen de 3 huidige bijlagen rond PBM op het werk en zijn aangepast aan nieuwe technieken en nieuwe inzichten. Voortaan wordt per risico bepaald welke persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen of moeten gebruikt worden. Dat zorgt ook voor een logischere aanpak in de Codex over het welzijn op het werk.

Concreet worden er 3 nieuwe lijsten ingevoerd.

Een indicatief schema van risico?s in verband met de lichaamsdelen die met persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden beschermd.

Een niet-uitputtende lijst van activiteiten en sectoren van activiteiten waarvoor het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk kan zijn.

Een niet-uitputtende lijst van soorten persoonlijke beschermingsmiddelen met betrekking tot de risico?s waartegen zij bescherming bieden.

De werkgever moet erover waken dat de juiste procedure wordt gebruikt om de blootstelling aan risico's zo veel mogelijk te vermijden.

Hij doet dat tijdens alle fasen van:

het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen;

en het onderhoud, de reiniging, de ontsmetting en de herstelling van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inwerkingtreding: 14 november 2021.

Bron: 17 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk, BS 04 november 2021, p.111068;

Zie ook:
Richtlijn (EU) nr. 2019/1832 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 89/656/EEG van de Raad met betrekking tot zuiver technische aanpassingen, PB L279, 31 oktober 2019.