Covid-19: opschorting opzeggingstermijn coronawerkloosheid heeft geen invloed op SWT onderneming in moeilijkheden

Werknemers van wie de opzeggingstermijn is opgeschort als gevolg van tijdelijke coronawerkloosheid, maken wél aanspraak op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat voorzien is voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Door het principe van de schorsing van de opzeggingstermijn als gevolg van tijdelijke coronawerkloosheid dat werd ingevoerd door de Coronawet van 15 juni 2020, vielen ze uit de boot. Maar de federale regering verhelpt het probleem nu door een aanpassing van het SWT-KB van 3 mei 2007.

Opschorting opzeggingstermijn coronawerkloosheid

Werknemers die door hun werkgever worden ontslagen tijdens de periode dat ze tijdelijk werkloos zijn door corona-overmacht moeten geen opzegtermijn meer presteren. Hetzelfde geldt door werknemers die ontslagen werden net voor ze tijdelijk werkloos werden door de coronacrisis. Een maatregel die bij het begin van de pandemie werd ingevoerd om misbruik van het sociaalzekerheidssysteem te voorkomen. De opschorting van de opzeggingstermijn geldt evenwel niet als de werknemer zelf zijn ontslag heeft gegevens tijdens of net voor zijn tijdelijke coronawerkloosheid of als de opzegtermijn al liep voor 1 maart 2020.

Invloed op SWT

Het principe van de schorsing van de opzeggingstermijn als gevolg van tijdelijke coronawerkloosheid heeft evenwel een pervers effect. Sommige werknemers maken immers geen aanspraak meer op het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Een probleem dat de regering nu wil verhelpen door een aanpassing van het SWT-KB van 3 mei 2007.

Het gaat meer concreet over de groep werknemers van wie de opzeggingstermijn is opgeschort en die in SWT zouden gaan die voorzien is voor een erkende onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Zij komen door de opschortingsregeling niet meer in aanmerking voor dit SWT. Eén van de voorwaarden is immers dat de opzeggingstermijn moet vallen binnen de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Maar gezien er geen opzeggingstermijn is, kan dit natuurlijk niet.

De regering zorgt er daarom voor dat voor de toepassing van de SWT-regeling voorzien voor een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering geen rekening wordt gehouden met de wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis.

Elektronische dossiers

De regering maakt van de gelegenheid gebruik om nog een andere wijziging door te voeren aan het SWT-KB. Ze zorgt ervoor dat de indiening van SWT-vervangingsvrijstellingsdossiers langs elektronische weg mogelijk wordt.

Retroactief uitwerking vanaf 22 juni 2020

Het KB van 7 oktober 2021 heeft retroactief uitwerking vanaf 22 juni 2020 (de dag waarop de wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor werknemers die door hun werkgever ontslagen worden tijdens coronawerkloosheid in werking is getreden).

Bron: 7 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 16 november 2021, bl. 111967.

Zie ook
Geraakte artikels
SWT-KB van 3 mei 2007, art. 18 §5