Europese Commissie concretiseert gegevensuitwisseling tussen lidstaten in kader van nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers

Vanaf 1 januari 2025 gelden in heel Europa nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers. Lidstaten zullen onder meer verplicht zijn om hun nationale vrijstellingsregeling ook toe te passen op ?in andere EU-lidstaten gevestigde ondernemers?. Dat is momenteel niet het geval. Uiteraard zullen er strikte voorwaarden gelden en zal de toepassing van de nieuwe regels nauwgezet worden gemonitord. De Europese Commissie bepaalt nu hoe die monitoring zal verlopen, op welke manier de lidstaten informatie zullen uitwisselen met elkaar en hoe de bevoegde autoriteiten geautomatiseerde toegang hebben tot de gegevens die het kader van de nieuwe regeling worden verzameld.

Uitvoeringsverordening 2021/2007 bevat meer concreet uitvoeringsbepalingen bij de wijzigingen die in 2020 - via Richtlijn 2020/285 - zijn aangebracht aan de Btw-fraudeverordening (Verordening 904/2010).

Nieuwe regeling

Vanaf 2025 zullen EU-lidstaten dus verplicht zijn om hun nationale vrijstellingsregeling ook toe te passen op 'in andere EU-lidstaten gevestigde ondernemers'. Maar de betrokken ondernemers zullen alleen beroep kunnen doen op de vrijstelling als hun EU-omzet niet hoger is dan 100.000 euro. Het is aan het land van vestiging om dat te monitoren. Ondernemers die van de vrijstelling gebruik maken in een ander EU-land zullen ieder kwartaal aan hun land van vestiging de totale waarde van de leveringen en diensten verricht in de eigen lidstaat en de andere lidstaten moeten rapporteren. Bovendien zijn ze verplicht om de eigen lidstaat op de hoogte te brengen bij overschrijden van de drempel van 100.000 euro. En dat binnen de 15 dagen.

De Europese Commissie legt nu een aantal minimumfunctionaliteiten vast voor de elektronische interface die in de lidstaten van vestiging door de belastingplichtigen wordt gebruikt voor de kennisgevingen en rapporteringen. De interface moet bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om informatie (en wijzigingen ervan) op te slaan.

CCN/CSI-netwerk

De lidstaat van vestiging is verplicht om de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten te informeren over de gegevens die in het kader van de vrijstellingsregeling worden verzameld. Of via het gekende 'Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI-netwerk)' of via een gelijkwaardig beveiligd netwerk of systeem voor geautomatiseerde toegang.

Via dat systeem moet de bevoegde autoriteit onder meer toegang krijgen tot het individuele identificatienummer van de belastingplichtige, zijn identiteitsgegevens (naam, activiteit, bedrijfssector, rechtsvorm, adres), de lidstaten waar hij gebruik maakt van de vrijstelling, het totale bedrag van goederenleveringen en/of diensten en de datum waarop de EU-jaaromzet is overschreden.

De lidstaat van vestiging gebruikt het systeem ook om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van vrijstelling in te lichten over de voorafgaande kennisgevingen van de belastingplichtigen waarin ze hun voornemen te kennen geven om de vrijstelling te willen gebruiken) of om hen te informeren over belastingplichtigen die hun rapporteringverplichtingen niet naleven.

Ook de lidstaat van vrijstelling gebruikt het systeem om de nodige informatie door te geven aan de lidstaat van vestiging. Bijvoorbeeld om de datum door te geven waarop de bijzondere regeling voor kleine onderneming niet langer van toepassing is.

Algemene informatie

De lidstaten moeten tot slot ook onderling algemene informatie uitwisselen over de toepassing van de nieuwe regels. Dat doen ze via het daarvoor opgezette webportaal van de Europese Commissie.

In werking

Uitvoeringsverordening 2021/2007 treedt in werking op 7 december 2021 (20 dagen na publicatie in het Europees Publicatieblad). De bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2025.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2007 van de Commissie van 16 november 2021 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen, Pb.L. 17 november 2021, afl. L407/27.