Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

07.08.2020

Eťn jaar uitstel voor publieke arrestendatabank (DB Justitie, art. 73)

Met de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft besliste de wetgever om een databank te ...

Lees meer

07.08.2020

Hof van assisen: zittingen kunnen buiten het rechtsgebied van het hof van beroep plaatsvinden (art. 104-108 DB Justitie)

De uitgebreide wet van 31 juli 2020 houdende diverse 'dringende' bepalingen inzake justitie bevat enkele wijzigingen die verband houden met de organisatie van het hof van assisen. Bedoeling is meer ...

Lees meer

07.08.2020

Meer kwetsbare personen met vrijstelling van bijdrage voor juridische tweedelijnsbijstand (DB Justitie, art. 45-47)

De partijen die procederen betalen in de regel mee voor de financiering van de juridische tweedelijnsbijstand - de zogenaamde 'pro deo'-diensten. Maar dat geldt bv. niet voor de personen die zelf ...

Lees meer

07.08.2020

Voorlopige maatregelen na einde wettelijke samenwoning niet automatisch beperkt in de tijd (DB Justitie, art. 38)

De voorlopige maatregelen die de familierechtbank beveelt na de beŽindiging van een wettelijke samenwoning, kunnen volgens artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek ten hoogste ťťn jaar duren. Behalve ...

Lees meer

07.08.2020

Garanties voor benadeelde eigenaar bij afbraak en heropbouw van appartement (DB Justitie, art. 41-44)

De vereniging van mede-eigenaars beslist normaal gezien met eenparigheid van stemmen, maar het Burgerlijk Wetboek bevat enkele uitzonderingen. De wet van 18 juni 2018 voerde een nieuwe uitzondering ...

Lees meer

07.08.2020

Rechtbank versnelt grote kuis in slapende dossiers (DB Justitie, art. 65-67)

Elk jaar, in december, overlopen de griffiers van de hoven en rechtbanken alle zaken die op de algemene rol zijn ingeschreven en waarin de debatten nog niet werden opgestart of waarin die debatten ...

Lees meer

07.08.2020

Gezamenlijk verzoek tot verwerping van nalatenschap bij minderjarigheid of onbekwaamheid (DB Justitie, art. 77-91)

De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige personen of personen die onbekwaam werden verklaard om een nalatenschap in ontvangst te nemen, kunnen vanaf nu een gezamenlijk verzoek indienen om ...

Lees meer

07.08.2020

Opnieuw authentieke akte nodig voor aanwijzing van voogd (DB Justitie, art. 35-36)

Ouders kunnen via de notaris of vrederechter een voogd aanwijzen voor hun kinderen, of een eerdere aanwijzing herroepen. De langstlevende of alleenstaande ouder kan dat ook in een testament. Net als ...

Lees meer

07.08.2020

Erflater hoeft testament niet meer te dicteren aan notaris (DB Justitie, art. 75-76)

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de notaris een testament uitschrijven zoals het hem gedicteerd wordt door de erflater. Maar in de praktijk had de notaris wat marge: hij hoefde de woorden niet ...

Lees meer

07.08.2020

Geen cumul bij de notaris (DB Justitie, art. 74)

Een benoeming of aanstelling als notaris, maakt automatisch een einde aan iedere andere benoeming of aanstelling als notaris, preciseert de wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. ...

Lees meer

07.08.2020

Strafuitvoeringsrechtbanken uiterlijk vanaf april 2021 bevoegd voor korte straffen (art. 100-103 DB Justitie)

De wetgever besliste in mei 2019 om de strafuitvoeringsrechtbanken de bevoegdheid te verlenen voor de uitvoering van 'korte' gevangenisstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van maximaal drie jaar. Om ...

Lees meer

07.08.2020

Beroep na frauduleuze erkenning van kind (DB Justitie, art. 39-40)

Wanneer de ambtenaar van burgerlijke stand meent dat een aanvraag tot erkenning van een kind alleen bedoeld is om een verblijfsrecht te krijgen, kan hij weigeren om een akte van erkenning op te maken...

Lees meer

07.08.2020

Hogere dwangsom mogelijk bij blijvende niet-uitvoering arrest (DB Justitie, art. 37)

Wanneer ťťn van de partijen blijft weigeren om de hoofdveroordeling uit te voeren - zelfs nadat de rechter een dwangsom heeft opgelegd - kan degene die om de dwangsom verzocht, aan de rechter vragen ...

Lees meer

07.08.2020

FOD Justitie neemt plaats in van de Commissie voor de gerechtskosten voor beroepen die op 1 januari 2020 nog niet waren behandeld (DB Justitie, art. 93-99)

De Commissie voor de gerechtskosten werd in september 2016 onregelmatig opgeschort en vervolgens wettelijk opgeheven op 1 januari 2020. Om de rechtszekerheid te waarborgen, bepaalt de wetgever nu dat ...

Lees meer

07.08.2020

Basisopleiding seksueel en intrafamiliaal geweld verplicht voor bijna alle magistraten (DB Justitie, art. 48-53)

Magistraten moeten, naargelang het geval, een basisopleiding of grondige opleiding in seksueel geweld en intrafamiliaal geweld volgen bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Dat staat in de ...

Lees meer

07.08.2020

Vlaams jeugddelinquentierecht: voorbereidende rechtspleging mag voortaan 9 maanden duren

De duur van de voorbereidende rechtspleging binnen het Vlaams jeugddelinquentierecht is voortaan beperkt tot 9 maanden vanaf de vordering tot en met het vonnis van de jeugdrechtbank. De huidige ...

Lees meer

07.08.2020

KBO: overdracht ondernemingsnummer naar andere entiteit niet langer mogelijk

Bij de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke Belgische onderneming een ondernemingsnummer. De uitzonderingsregeling waarbij een ondernemingsnummer naar een andere ...

Lees meer

05.08.2020

UBO-register: uiteindelijk begunstigde verplicht om info te verstrekken aan vennootschap waarvan hij zelf begunstigde is (Div. Bep. antiwitwas, art. 171-172)

Vennootschappen, maatschappen, (internationale) vzw's, stichtingen, trusts en fiduciŽn moeten de informatie die ze verplicht over hun uiteindelijke begunstigden hebben ingezameld, meedelen aan het ...

Lees meer

31.07.2020

EU neemt maatregelen tegen brievenbusbedrijven, systematische cabotage en nomadische bestuurders in internationaal transport

De Europese Unie neemt maatregelen tegen bepaalde cowboypraktijken in het wegvervoer. De vergunningplicht wordt uitgebreid naar voertuigen van meer dan 2,5 ton. De betrouwbaarheidseis en de ...

Lees meer

29.07.2020

Europese Commissie stelt regels voor uitwisseling van inlichtingen over btw op e-commerce uit tot 1 juli 2021

De Europese Commissie stelt de inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/2454 uit met 6 maanden, tot 1 juli 2021. Verordening (EU) 2017/2454 van 5 december 2017 maakt deel uit van het ...

Lees meer

28.07.2020

Vlaamse regering verlengt covid-19-aanmoedigingspremies tot eind december

Ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiŽle daling van hun economische activiteiten, kunnen nog tot het einde van het jaar een beroep doen op de aanmoedigingspremies ...

Lees meer

27.07.2020

Covid-19: Wetgever heropent mogelijkheid om elektronisch te stemmen bij sociale verkiezingen

Ondernemingen konden tot 90 dagen vůůr de oorspronkelijke kiesdatum een akkoord sluiten om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen van 2020. Toen de kiesprocedure werd onderbroken omwille ...

Lees meer

24.07.2020

Maximum 30km/uur in bebouwde kom is vanaf 2021 de regel in Brussels gewest

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/uur in het hele Brusselse gewest de algemene norm binnen de bebouwde kom. Hogere of lagere snelheidsbeperkingen worden de uitzondering. De Brusselse regering wijzigt ...

Lees meer

23.07.2020

Regering moet UBO-meldplicht van advocaat herschrijven na arrest van Raad van State

Het UBO-register of Ultimate Beneficial Owner-register werd gecreŽerd in de strijd tegen het witwassen. Het wordt bijgehouden door de Administratie van de Thesaurie en bevat informatie over de ...

Lees meer

23.07.2020

Kadervorming binnen Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt verruimd

Vanaf 1 september 2020 gelden een reeks nieuwigheden binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid:het toepassingsgebied van de kadervorming wordt uitgebreid zodat voortaan ook bepaalde structureel ...

Lees meer

17.07.2020

Nieuw sanctiereglement voor overtredingen witwaswetgeving door advocaten Hof van Cassatie, Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophones

Advocaten ingeschreven bij de de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, een balie van de Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophones die een overtreding ...

Lees meer

15.07.2020

Modern 'reglement van orde' voor Raad van State vervangt versie uit 1949

De Raad van State heeft een nieuw 'reglement van orde'. Met daarin meer info en details over de werking van de algemene vergadering, de afdeling Wetgeving en de afdeling Bestuursrechtspraak. En met ...

Lees meer

04.10.2019

Brusselse Codex Fiscale Procedure: Brusselse Regering stelt bevoegde ambtenaren aan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft via haar besluit van 26 september 2019 de ambtenaren van 'Brussel Fiscaliteit' aangesteld die bevoegd zijn in het kader van de 'Brusselse Codex Fiscale ...

Lees meer

01.10.2019

Jeugdbeschermingswet hersteld zolang Vlaams jeugddelinquentierecht nog niet volledig in werking is

Sinds 1 september 2019 heeft Vlaanderen een eigen jeugddelinquentierecht. Die eigen Vlaamse regeling heeft ervoor gezorgd dat een heel pak artikelen van de jeugdbeschermingswet niet meer van ...

Lees meer

01.10.2019

Boete voor ontbossing, maar subsidie voor bebossing ťn grondwaardevermindering

Met een bossubsidie wil de Vlaamse regering de grondwaardevermindering compenseren die grondeigenaars lijden wanneer zij een perceel omvormen tot bos. Het geld dat daarvoor nodig is, komt uit het ...

Lees meer

1  [2]  3  4  5