Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

31.08.2020

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken verlengd tot eind 2020

De regering verlengt de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen van wie de activiteit beperkt blijft wegens de crisismaatregelen tot 31 december 2020. De tijdelijke ...

Lees meer

28.08.2020

Modaliteiten van overplaatsing van buitenlandse werknemers binnen een onderneming naar BelgiŽ

De Europese richtlijn 2014/66 gaat over de situatie van personen die 'worden overgeplaatst binnen een onderneming' die hun hoofdverblijfplaats buiten de Europese Unie hebben, maar die tijdelijk en ...

Lees meer

24.08.2020

Groeipakket Vlaanderen: selectieve participatietoeslag voortaan al bij begin van schooljaar correct uitbetaald

Gezinnen die recht hebben op de 'selectieve participatietoeslag' ('de schooltoeslag') uit het Groeipakket zullen die vanaf schooljaar 2020-2021 al meteen bij het begin van het nieuwe schooljaar ...

Lees meer

24.08.2020

De CREG mag voortaan in het buitenland gevestigde ondernemingen bestraffen

Vanaf 1 september is de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) gemachtigd om boetes op te leggen aan ondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd maar in BelgiŽ actief ...

Lees meer

21.08.2020

Ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling: Vlaamse regering wijzigt Energiebesluit

De ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling in het Vlaams Energiebesluit krijgt een update. De Vlaamse regering voert een reeks aanpassingen door die voorzien zijn in ...

Lees meer

17.08.2020

Covid-19: Coronasubsidie bij blijvend grote omzetdaling in augustus en september

De Vlaamse overheid kent bovenop de coronahinderpremie wegens verplichte sluiting, de coronacompensatiepremie voor een grote omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020, en de ...

Lees meer

12.08.2020

Bepalingen van het Wetboek van economisch recht over misbruik van economische afhankelijkheid van toepassing vanaf 22 augustus 2020

In het Wetboek van economisch recht werden enkele aanpassingen aangebracht om de wijzigingen die opeenvolgend werden aangebracht door de wetten van 4 april 2019 en van 2 mei 2019 met betrekking tot ...

Lees meer

12.08.2020

Europese markeringsvereisten voor vuurwapens opgenomen in Belgische wapenwetgeving

Sinds 17 januari 2020 moeten de Europese lidstaten ervoor zorgen dat de markeringen op vuurwapens minstens 1,6mm groot zijn. Voor die datum waren ze daarin volledig vrij waardoor de markering soms ...

Lees meer

07.08.2020

Eťn jaar uitstel voor publieke arrestendatabank (DB Justitie, art. 73)

Met de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft besliste de wetgever om een databank te ...

Lees meer

07.08.2020

Hof van assisen: zittingen kunnen buiten het rechtsgebied van het hof van beroep plaatsvinden (art. 104-108 DB Justitie)

De uitgebreide wet van 31 juli 2020 houdende diverse 'dringende' bepalingen inzake justitie bevat enkele wijzigingen die verband houden met de organisatie van het hof van assisen. Bedoeling is meer ...

Lees meer

07.08.2020

Meer kwetsbare personen met vrijstelling van bijdrage voor juridische tweedelijnsbijstand (DB Justitie, art. 45-47)

De partijen die procederen betalen in de regel mee voor de financiering van de juridische tweedelijnsbijstand - de zogenaamde 'pro deo'-diensten. Maar dat geldt bv. niet voor de personen die zelf ...

Lees meer

07.08.2020

Voorlopige maatregelen na einde wettelijke samenwoning niet automatisch beperkt in de tijd (DB Justitie, art. 38)

De voorlopige maatregelen die de familierechtbank beveelt na de beŽindiging van een wettelijke samenwoning, kunnen volgens artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek ten hoogste ťťn jaar duren. Behalve ...

Lees meer

07.08.2020

Garanties voor benadeelde eigenaar bij afbraak en heropbouw van appartement (DB Justitie, art. 41-44)

De vereniging van mede-eigenaars beslist normaal gezien met eenparigheid van stemmen, maar het Burgerlijk Wetboek bevat enkele uitzonderingen. De wet van 18 juni 2018 voerde een nieuwe uitzondering ...

Lees meer

07.08.2020

Rechtbank versnelt grote kuis in slapende dossiers (DB Justitie, art. 65-67)

Elk jaar, in december, overlopen de griffiers van de hoven en rechtbanken alle zaken die op de algemene rol zijn ingeschreven en waarin de debatten nog niet werden opgestart of waarin die debatten ...

Lees meer

07.08.2020

Gezamenlijk verzoek tot verwerping van nalatenschap bij minderjarigheid of onbekwaamheid (DB Justitie, art. 77-91)

De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige personen of personen die onbekwaam werden verklaard om een nalatenschap in ontvangst te nemen, kunnen vanaf nu een gezamenlijk verzoek indienen om ...

Lees meer

07.08.2020

Opnieuw authentieke akte nodig voor aanwijzing van voogd (DB Justitie, art. 35-36)

Ouders kunnen via de notaris of vrederechter een voogd aanwijzen voor hun kinderen, of een eerdere aanwijzing herroepen. De langstlevende of alleenstaande ouder kan dat ook in een testament. Net als ...

Lees meer

07.08.2020

Erflater hoeft testament niet meer te dicteren aan notaris (DB Justitie, art. 75-76)

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de notaris een testament uitschrijven zoals het hem gedicteerd wordt door de erflater. Maar in de praktijk had de notaris wat marge: hij hoefde de woorden niet ...

Lees meer

07.08.2020

Geen cumul bij de notaris (DB Justitie, art. 74)

Een benoeming of aanstelling als notaris, maakt automatisch een einde aan iedere andere benoeming of aanstelling als notaris, preciseert de wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. ...

Lees meer

07.08.2020

Strafuitvoeringsrechtbanken uiterlijk vanaf april 2021 bevoegd voor korte straffen (art. 100-103 DB Justitie)

De wetgever besliste in mei 2019 om de strafuitvoeringsrechtbanken de bevoegdheid te verlenen voor de uitvoering van 'korte' gevangenisstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van maximaal drie jaar. Om ...

Lees meer

07.08.2020

Beroep na frauduleuze erkenning van kind (DB Justitie, art. 39-40)

Wanneer de ambtenaar van burgerlijke stand meent dat een aanvraag tot erkenning van een kind alleen bedoeld is om een verblijfsrecht te krijgen, kan hij weigeren om een akte van erkenning op te maken...

Lees meer

07.08.2020

Hogere dwangsom mogelijk bij blijvende niet-uitvoering arrest (DB Justitie, art. 37)

Wanneer ťťn van de partijen blijft weigeren om de hoofdveroordeling uit te voeren - zelfs nadat de rechter een dwangsom heeft opgelegd - kan degene die om de dwangsom verzocht, aan de rechter vragen ...

Lees meer

07.08.2020

FOD Justitie neemt plaats in van de Commissie voor de gerechtskosten voor beroepen die op 1 januari 2020 nog niet waren behandeld (DB Justitie, art. 93-99)

De Commissie voor de gerechtskosten werd in september 2016 onregelmatig opgeschort en vervolgens wettelijk opgeheven op 1 januari 2020. Om de rechtszekerheid te waarborgen, bepaalt de wetgever nu dat ...

Lees meer

07.08.2020

Basisopleiding seksueel en intrafamiliaal geweld verplicht voor bijna alle magistraten (DB Justitie, art. 48-53)

Magistraten moeten, naargelang het geval, een basisopleiding of grondige opleiding in seksueel geweld en intrafamiliaal geweld volgen bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Dat staat in de ...

Lees meer

07.08.2020

Vlaams jeugddelinquentierecht: voorbereidende rechtspleging mag voortaan 9 maanden duren

De duur van de voorbereidende rechtspleging binnen het Vlaams jeugddelinquentierecht is voortaan beperkt tot 9 maanden vanaf de vordering tot en met het vonnis van de jeugdrechtbank. De huidige ...

Lees meer

07.08.2020

KBO: overdracht ondernemingsnummer naar andere entiteit niet langer mogelijk

Bij de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke Belgische onderneming een ondernemingsnummer. De uitzonderingsregeling waarbij een ondernemingsnummer naar een andere ...

Lees meer

05.08.2020

UBO-register: uiteindelijk begunstigde verplicht om info te verstrekken aan vennootschap waarvan hij zelf begunstigde is (Div. Bep. antiwitwas, art. 171-172)

Vennootschappen, maatschappen, (internationale) vzw's, stichtingen, trusts en fiduciŽn moeten de informatie die ze verplicht over hun uiteindelijke begunstigden hebben ingezameld, meedelen aan het ...

Lees meer

31.07.2020

EU neemt maatregelen tegen brievenbusbedrijven, systematische cabotage en nomadische bestuurders in internationaal transport

De Europese Unie neemt maatregelen tegen bepaalde cowboypraktijken in het wegvervoer. De vergunningplicht wordt uitgebreid naar voertuigen van meer dan 2,5 ton. De betrouwbaarheidseis en de ...

Lees meer

29.07.2020

Europese Commissie stelt regels voor uitwisseling van inlichtingen over btw op e-commerce uit tot 1 juli 2021

De Europese Commissie stelt de inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/2454 uit met 6 maanden, tot 1 juli 2021. Verordening (EU) 2017/2454 van 5 december 2017 maakt deel uit van het ...

Lees meer

28.07.2020

Vlaamse regering verlengt covid-19-aanmoedigingspremies tot eind december

Ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiŽle daling van hun economische activiteiten, kunnen nog tot het einde van het jaar een beroep doen op de aanmoedigingspremies ...

Lees meer

27.07.2020

Covid-19: Wetgever heropent mogelijkheid om elektronisch te stemmen bij sociale verkiezingen

Ondernemingen konden tot 90 dagen vůůr de oorspronkelijke kiesdatum een akkoord sluiten om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen van 2020. Toen de kiesprocedure werd onderbroken omwille ...

Lees meer

1  [2]  3  4  5