Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

01.10.2019

Wanneer worden levensmiddelen, afval?

De Europese afvalstoffenrichtlijn 2008/98 eist dat de lidstaten levensmiddelenafval zoveel mogelijk voorkomen. Om het preventiebeleid te kunnen sturen, moeten de lidstaten het afval van voedsel en ...

Lees meer

27.09.2019

Europese leidraad over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

De Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten dateert al van 1993. Het is een op beginselen gebaseerde richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de ...

Lees meer

26.09.2019

Vanaf 1 januari 2020 alleen nog erkende mer-coördinatoren (VLAREM-trein 2017)

Sinds 2002 is er in de milieucodex DABM sprake van de erkende mer-coördinator, die het team van mer-deskundigen leidt dat het milieueffectenrapport (mer) opstelt. De Vlaamse regering moest enkel nog ...

Lees meer

25.09.2019

Verbod op vuurwapenladers met abnormaal hoge capaciteit aangescherpt

Revolvers met een lader van meer dan 20 patronen worden voortaan beschouwd als verboden vuurwapen. Hetzelfde geldt voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking die een lader hebben van ...

Lees meer

25.09.2019

Apps en websites federale overheid gecontroleerd op toegankelijkheid

De websites en mobiele applicaties van de federale overheden moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Daarom moeten de overheden ervoor zorgen dat hun sites en apps ...

Lees meer

25.09.2019

Belastingadministratie biedt aanslagbiljet aan via eBox van FOD Financiën

De belastingadministratie zal vanaf 1 oktober 2019 de aanslagbiljetten inzake inkomstenbelastingen aanbieden via de eBox van de FOD Financiën. Een KB van 11 september 2019 past het KB/WIB 1992 in die ...

Lees meer

24.09.2019

Uitvoeringsregels rechterlijke organisatie aangepast aan recente wetswijzigingen

Minister van Justitie Geens past vier ministeriële besluiten af op enkele wetswijzigingen. Onder meer de nieuwe kantonregeling en de nieuwe regels rond de plaatsvervangende rechters leiden tot enkele ...

Lees meer

23.09.2019

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de premies (bedrag beperkt tot 310 euro, geďndexeerd bedrag aj. 2020). Alleen ...

Lees meer

20.09.2019

Rechter moet ambtshalve kunnen ingrijpen bij schending taalwet gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vindt dat rechters proceshandelingen ambtshalve moeten kunnen nietig verklaren als ze ingaan tegen de taalregels in gerechtszaken. Door hen die mogelijkheid te ontnemen, komt ...

Lees meer

17.09.2019

Raad van state vernietigt retributiebedragen voor verblijfsvergunning

De Raad van State heeft de bedragen van de retributies die vreemdelingen moeten betalen bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning vernietigd. Omdat onvoldoende is aangetoond dat de bedragen in ...

Lees meer

17.09.2019

Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Veroordeelden in strafzaken betalen hun geldboeten, teruggaven, schadeloosstellingen en kosten vanaf 1 januari 2020 volgens de regels van het nieuwe wetboek invordering schuldvorderingen. Namelijk ...

Lees meer

17.09.2019

Klachtrecht gedetineerden uitgesteld tot 1 oktober 2020

Het klachtrecht van gedetineerden wordt nog even uitgesteld. Tot 1 oktober 2020. Oorspronkelijk was voorzien dat officiële klachten zouden kunnen vanaf 1 april 2020, maar niet dus. Het uitstel met ...

Lees meer

13.09.2019

Omgevingsvergunning: Nieuwe aanvraagformulieren vanaf 1 oktober en 1 januari

De Vlaamse regering heeft nieuwe modellen gepubliceerd van: de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag. D.i. bijlage 1. bij het omgevingsvergunningsbesluit of voluit: de 'Aanvraag van een ...

Lees meer

13.09.2019

Btw-schulden opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden belastingplichtige

De niet-betwiste achterstallige btw-schulden worden op naam van de belastingschuldige opgenomen in een innings- en invorderingsregister. Is de belastingschuldige overleden, dan wordt de ...

Lees meer

13.09.2019

Wetgever stemt fiscale uitvoerings-KB's af op nieuw 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen'

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) in werking. Om de neutraliteit van de invoering van dit wetboek en zijn uitvoerings-KB op fiscaal vlak te waarborgen, ...

Lees meer

03.09.2019

Uitgevers krijgen vergoeding voor privékopie van hun uitgaven

Sinds 1 september 2019 krijgen ook uitgevers een vergoeding voor de reproductie van hun uitgaven die een natuurlijke persoon voor eigen gebruik maakt, zonder enig direct of indirect commercieel ...

Lees meer

02.09.2019

Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico's

Op 21 december 2018 besliste de wetgever om alle personen die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid, op te nemen in het algemene arbeidsongevallen- en ...

Lees meer

29.08.2019

Alle 32 Belgische gevangenissen vangen mannelijke gedetineerden op, 9 ook vrouwelijke

Ons land telt 32 gevangenissen. Daarnaast vangt ook de Vlaamse gesloten instelling van Tongeren gedetineerden op. 32 gevangenissen betekent niet dat iedereen in elke gevangenis terecht kan. Een nieuw ...

Lees meer

27.08.2019

Vanaf 1 september aangepast systeem voor opleidingscheques in Vlaanderen

De Vlaamse regering hervormt het systeem van de opleidingscheques. Daarbij zijn naast organisatorische verschuivingen waarbij het beheer wordt overgeheveld van de VDAB naar het Vlaams Departement ...

Lees meer

26.08.2019

Minimale kwaliteitsvoorwaarden voor opleiding en begeleiding van werknemers en werklozen liggen vast

Álle personen, organisaties en ondernemingen die opleidingen verstrekken of personen begeleiden met een vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ('dienstverleners') ...

Lees meer

26.08.2019

Fiscus legt schalen vast voor verhoging belastbare winst van ondernemingen die Ven.B.-aangifte of BNI/ven.-aangifte niet of laattijdig indienen

De belastingadministratie heeft de schalen vastgelegd waarmee ze het minimumbedrag van de belastbare winst verhoogt van ondernemingen die hun Ven.B.-aangifte of BNI/ven.-aangifte niet of laattijdig ...

Lees meer

22.08.2019

Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van ...

Lees meer

22.08.2019

Vanaf september hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand

Vanaf 1 september 2019 gelden hogere inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Wie aanspraak binnen het systeem aanspraak wil maken op een gratis (of gedeeltelijk gratis) ...

Lees meer

19.08.2019

Justitie publiceert elk jaar coördinatie van het recht dat geldt voor verenigingen en stichtingen

De minister van Justitie zal elk jaar op de website van de 'Federale Overheidsdienst Justitie' een officieuze coördinatie bekendmaken van de op de VZW's, IVZW's en stichtingen toepasselijke ...

Lees meer

12.08.2019

Afgesloten buurtwegen, trage wegen of gemeentewegen worden nooit meer privéterrein wegens 'niet-gebruik'

Vlaanderen brengt alle openbare wegen die beheerd worden door de gemeenten onder in één gemeentewegendecreet en heft de federale buurtwegenwet van 1841 op. De buurtwegen verliezen dus hun aparte ...

Lees meer

09.08.2019

Hogere aanmoedigingspremie voor werknemer die loopbaan onderbreekt voor opleiding

De Vlaamse regering stemt het stelsel van de aanmoedigingspremies af op het Vlaams opleidingsverlof, dat op 1 september van start gaat. Ze trekt ook het bedrag van de aanmoedigingspremies op. Zowel ...

Lees meer

08.08.2019

Federaal verbod om te roken met kind aan boord

Roken in een voertuig in aanwezigheid van een kind van minder dan 16 jaar oud is vanaf nu ook een aantasting van de volksgezondheid en wordt door de wetgever bestraft op het hele Belgische ...

Lees meer

07.08.2019

Transitiehuizen voor gedetineerden: eerst de erkenning, dan de erkenningsnormen

Op 5 augustus 2019 maakte de federale regering al bekend dat zij 2 transitiehuizen voor gedetineerden zou erkennen en subsidiëren: ééntje in Mechelen en ééntje in Edingen. Maar het koninklijk besluit ...

Lees meer

05.08.2019

Meer mogelijkheden voor identificatie gebruikers Nationaal Pandregister

Vanaf 15 augustus 2019 kunnen ŕlle gebruikers van het Nationaal Pandregister geďdentificeerd en geauthentiseerd worden via 'andere elektronische identificatiemiddelen' dan de authenticatiemodule van ...

Lees meer

05.08.2019

Successierechten: regels voor de kennisgevingen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie via een beveiligde elektronische verbinding

Het Wetboek der Successierechten voorziet in verschillende informatieverplichtingen ten aanzien van de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ...

Lees meer

1  2  [3]  4  5