Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

24.07.2020

Maximum 30km/uur in bebouwde kom is vanaf 2021 de regel in Brussels gewest

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/uur in het hele Brusselse gewest de algemene norm binnen de bebouwde kom. Hogere of lagere snelheidsbeperkingen worden de uitzondering. De Brusselse regering wijzigt ...

Lees meer

23.07.2020

Regering moet UBO-meldplicht van advocaat herschrijven na arrest van Raad van State

Het UBO-register of Ultimate Beneficial Owner-register werd gecreŽerd in de strijd tegen het witwassen. Het wordt bijgehouden door de Administratie van de Thesaurie en bevat informatie over de ...

Lees meer

23.07.2020

Kadervorming binnen Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt verruimd

Vanaf 1 september 2020 gelden een reeks nieuwigheden binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid:het toepassingsgebied van de kadervorming wordt uitgebreid zodat voortaan ook bepaalde structureel ...

Lees meer

17.07.2020

Nieuw sanctiereglement voor overtredingen witwaswetgeving door advocaten Hof van Cassatie, Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophones

Advocaten ingeschreven bij de de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, een balie van de Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophones die een overtreding ...

Lees meer

15.07.2020

Modern 'reglement van orde' voor Raad van State vervangt versie uit 1949

De Raad van State heeft een nieuw 'reglement van orde'. Met daarin meer info en details over de werking van de algemene vergadering, de afdeling Wetgeving en de afdeling Bestuursrechtspraak. En met ...

Lees meer

04.10.2019

Brusselse Codex Fiscale Procedure: Brusselse Regering stelt bevoegde ambtenaren aan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft via haar besluit van 26 september 2019 de ambtenaren van 'Brussel Fiscaliteit' aangesteld die bevoegd zijn in het kader van de 'Brusselse Codex Fiscale ...

Lees meer

01.10.2019

Jeugdbeschermingswet hersteld zolang Vlaams jeugddelinquentierecht nog niet volledig in werking is

Sinds 1 september 2019 heeft Vlaanderen een eigen jeugddelinquentierecht. Die eigen Vlaamse regeling heeft ervoor gezorgd dat een heel pak artikelen van de jeugdbeschermingswet niet meer van ...

Lees meer

01.10.2019

Boete voor ontbossing, maar subsidie voor bebossing ťn grondwaardevermindering

Met een bossubsidie wil de Vlaamse regering de grondwaardevermindering compenseren die grondeigenaars lijden wanneer zij een perceel omvormen tot bos. Het geld dat daarvoor nodig is, komt uit het ...

Lees meer

01.10.2019

Wanneer worden levensmiddelen, afval?

De Europese afvalstoffenrichtlijn 2008/98 eist dat de lidstaten levensmiddelenafval zoveel mogelijk voorkomen. Om het preventiebeleid te kunnen sturen, moeten de lidstaten het afval van voedsel en ...

Lees meer

27.09.2019

Europese leidraad over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

De Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten dateert al van 1993. Het is een op beginselen gebaseerde richtlijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de ...

Lees meer

26.09.2019

Vanaf 1 januari 2020 alleen nog erkende mer-coŲrdinatoren (VLAREM-trein 2017)

Sinds 2002 is er in de milieucodex DABM sprake van de erkende mer-coŲrdinator, die het team van mer-deskundigen leidt dat het milieueffectenrapport (mer) opstelt. De Vlaamse regering moest enkel nog ...

Lees meer

25.09.2019

Verbod op vuurwapenladers met abnormaal hoge capaciteit aangescherpt

Revolvers met een lader van meer dan 20 patronen worden voortaan beschouwd als verboden vuurwapen. Hetzelfde geldt voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking die een lader hebben van ...

Lees meer

25.09.2019

Apps en websites federale overheid gecontroleerd op toegankelijkheid

De websites en mobiele applicaties van de federale overheden moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Daarom moeten de overheden ervoor zorgen dat hun sites en apps ...

Lees meer

25.09.2019

Belastingadministratie biedt aanslagbiljet aan via eBox van FOD FinanciŽn

De belastingadministratie zal vanaf 1 oktober 2019 de aanslagbiljetten inzake inkomstenbelastingen aanbieden via de eBox van de FOD FinanciŽn. Een KB van 11 september 2019 past het KB/WIB 1992 in die ...

Lees meer

24.09.2019

Uitvoeringsregels rechterlijke organisatie aangepast aan recente wetswijzigingen

Minister van Justitie Geens past vier ministeriŽle besluiten af op enkele wetswijzigingen. Onder meer de nieuwe kantonregeling en de nieuwe regels rond de plaatsvervangende rechters leiden tot enkele ...

Lees meer

23.09.2019

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de premies (bedrag beperkt tot 310 euro, geÔndexeerd bedrag aj. 2020). Alleen ...

Lees meer

20.09.2019

Rechter moet ambtshalve kunnen ingrijpen bij schending taalwet gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vindt dat rechters proceshandelingen ambtshalve moeten kunnen nietig verklaren als ze ingaan tegen de taalregels in gerechtszaken. Door hen die mogelijkheid te ontnemen, komt ...

Lees meer

17.09.2019

Raad van state vernietigt retributiebedragen voor verblijfsvergunning

De Raad van State heeft de bedragen van de retributies die vreemdelingen moeten betalen bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning vernietigd. Omdat onvoldoende is aangetoond dat de bedragen in ...

Lees meer

17.09.2019

Betaling gerechtskosten in strafzaken verloopt volgens wetboek invordering schuldvorderingen

Veroordeelden in strafzaken betalen hun geldboeten, teruggaven, schadeloosstellingen en kosten vanaf 1 januari 2020 volgens de regels van het nieuwe wetboek invordering schuldvorderingen. Namelijk ...

Lees meer

17.09.2019

Klachtrecht gedetineerden uitgesteld tot 1 oktober 2020

Het klachtrecht van gedetineerden wordt nog even uitgesteld. Tot 1 oktober 2020. Oorspronkelijk was voorzien dat officiŽle klachten zouden kunnen vanaf 1 april 2020, maar niet dus. Het uitstel met ...

Lees meer

13.09.2019

Omgevingsvergunning: Nieuwe aanvraagformulieren vanaf 1 oktober en 1 januari

De Vlaamse regering heeft nieuwe modellen gepubliceerd van: de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag. D.i. bijlage 1. bij het omgevingsvergunningsbesluit of voluit: de 'Aanvraag van een ...

Lees meer

13.09.2019

Btw-schulden opgenomen in innings- en invorderingsregister bij overlijden belastingplichtige

De niet-betwiste achterstallige btw-schulden worden op naam van de belastingschuldige opgenomen in een innings- en invorderingsregister. Is de belastingschuldige overleden, dan wordt de ...

Lees meer

13.09.2019

Wetgever stemt fiscale uitvoerings-KB's af op nieuw 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen'

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) in werking. Om de neutraliteit van de invoering van dit wetboek en zijn uitvoerings-KB op fiscaal vlak te waarborgen, ...

Lees meer

03.09.2019

Uitgevers krijgen vergoeding voor privťkopie van hun uitgaven

Sinds 1 september 2019 krijgen ook uitgevers een vergoeding voor de reproductie van hun uitgaven die een natuurlijke persoon voor eigen gebruik maakt, zonder enig direct of indirect commercieel ...

Lees meer

02.09.2019

Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico's

Op 21 december 2018 besliste de wetgever om alle personen die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid, op te nemen in het algemene arbeidsongevallen- en ...

Lees meer

29.08.2019

Alle 32 Belgische gevangenissen vangen mannelijke gedetineerden op, 9 ook vrouwelijke

Ons land telt 32 gevangenissen. Daarnaast vangt ook de Vlaamse gesloten instelling van Tongeren gedetineerden op. 32 gevangenissen betekent niet dat iedereen in elke gevangenis terecht kan. Een nieuw ...

Lees meer

27.08.2019

Vanaf 1 september aangepast systeem voor opleidingscheques in Vlaanderen

De Vlaamse regering hervormt het systeem van de opleidingscheques. Daarbij zijn naast organisatorische verschuivingen waarbij het beheer wordt overgeheveld van de VDAB naar het Vlaams Departement ...

Lees meer

26.08.2019

Minimale kwaliteitsvoorwaarden voor opleiding en begeleiding van werknemers en werklozen liggen vast

Ńlle personen, organisaties en ondernemingen die opleidingen verstrekken of personen begeleiden met een vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ('dienstverleners') ...

Lees meer

26.08.2019

Fiscus legt schalen vast voor verhoging belastbare winst van ondernemingen die Ven.B.-aangifte of BNI/ven.-aangifte niet of laattijdig indienen

De belastingadministratie heeft de schalen vastgelegd waarmee ze het minimumbedrag van de belastbare winst verhoogt van ondernemingen die hun Ven.B.-aangifte of BNI/ven.-aangifte niet of laattijdig ...

Lees meer

22.08.2019

Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van ...

Lees meer

1  2  [3]  4  5