Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

05.08.2019

Aangepaste opleiding voor personeel hervormde civiele bescherming

De civiele bescherming werd begin dit jaar grondig hervormd met nieuwe taken, een nieuw administratief en geldelijk statuut en nieuwe graden. Die heroriŽntering is nu verwerkt in de opleiding van het ...

Lees meer

02.08.2019

Wat zijn de gespecialiseerde onderzoeksopdrachten van de centrale diensten van de gerechtelijke politie?

De centrale diensten van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie (DGJ) voeren gespecialiseerde onderzoeksopdrachten uit met betrekking totfraude met financiŽle instrumenten, fraude met de ...

Lees meer

29.07.2019

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten over het verzekeringsattest

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de betaalde premies (bedrag beperkt tot 195 euro, niet-geÔndexeerd. ...

Lees meer

26.07.2019

Octrooiaanvraag regulariseren twee tot drie keer zo duur

De kwaliteit van de aanvraagdossiers voor octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen laat te wensen over. En dus besliste de federale regering ...

Lees meer

25.07.2019

Europa werkt regels uit voor online oprichting van vennootschappen en online registratie van bijkantoren

Via richtlijn (EU) 2019/1151 legt Europa aan de lidstaten nieuwe regels op voor de online oprichting van vennootschappen, de online registratie van bijkantoren, en de online indiening van documenten ...

Lees meer

22.07.2019

Ouderschapsverlof met 1/10 ook mogelijk in overheidssector

In september 2018 nam de wetgever twee wetten aan over thematische verloven van werknemers en voerde onder meer de mogelijkheid in om met toestemming van de werkgever ouderschapsverlof met 1/10 van ...

Lees meer

11.07.2019

Van 'gescheiden', 'weduwe' of 'weduwnaar' naar 'ongehuwd' in administratieve akten

Wie gescheiden, weduwe of weduwnaar is, kan die status in officiŽle documenten laten veranderen naar 'ongehuwd'. Dat is een mogelijkheid, geen verplichting. En het kan ook niet altijd. Basisregel is ...

Lees meer

09.07.2019

Geslacht volgens de burgerlijke stand: het Grondwettelijk Hof houdt rekening met de personen waarvan de genderidentiteit niet-binair is

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist om de wet van 25 juni 2017 wat de aanpassing van de registratie van het geslacht bij de burgerlijke stand voor transgenders betreft gedeeltelijk nietig te ...

Lees meer

02.07.2019

Meer aandacht voor kinderen bij grensoverschrijdende geschillen rond ouderlijke verantwoordelijkheid

Europa heeft werk gemaakt van een nieuwe verordening over grensoverschrijdende geschillen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid. Ze treedt in werking op 1 augustus 2022. De verordening ...

Lees meer

27.06.2019

Regels rond integrale jeugdhulp bijgestuurd

Vlaanderen wijzigt zijn besluit integrale jeugdhulp. Sommige aanpassingen zijn nodig omdat de decreten over de integrale jeugdhulp en over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale ...

Lees meer

19.06.2019

Geen informatieplicht meer voor notaris bij ruil van onbebouwd perceel (verzameldecreet omgeving)

In alle onderhandse en authentieke akten van verkoop van een onroerend goed, verhuur voor meer dan 9 jaar, van inbreng in een vennootschap, van vestiging van een recht van erfpacht of opstal, of van ...

Lees meer

19.06.2019

FinanciŽle stimuli voor gemeenten die bestuurlijke maatregelen opleggen inzake ruimtelijke ordening (verzameldecreet omgeving)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wijst de opbrengst van bestuurlijke dwangsommen bij bestuurlijke maatregelen die op lokaal niveau werden opgelegd, toe aan het lokale niveau. Dat moet de ...

Lees meer

19.06.2019

Gemeenten mee verantwoordelijk voor strijd tegen geluidshinder (verzameldecreet omgeving)

De Vlaamse regering mag de gemeenten opdracht geven om bepaalde taken uit te voeren in het kader van de strijd tegen de geluidshinder, staat er in het jongste verzameldecreet. Die taken moeten wel ...

Lees meer

17.06.2019

DNA-databank helpt bij zoektocht naar biologische ouders

Kinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders of ouders die op zoek zijn naar hun biologische kinderen kunnen vanaf 1 januari 2020 terecht bij een gloednieuw Vlaams afstammingscentrum. Het ...

Lees meer

05.06.2019

Prosumenten behouden voordeel van terugdraaiende teller gedurende 15 jaar

Vlaanderen maakt zich klaar voor de uitrol van digitale meters. De voorrangsregeling ligt vast. Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter krijgen, kunnen kiezen om tijdelijk in hun oude ...

Lees meer

04.06.2019

Verlaagd tarief successierechten bij vererving familiale onderneming of vennootschap in Brussel: formulieren voor verificatie 2 jaar na het overlijden

De Brusselse minister van FinanciŽn, Guy Vanhengel, heeft in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019 twee nieuwe modellen gepubliceerd van het ?aanvraagformulier voor het attest verlaagd tarief ...

Lees meer

03.06.2019

Rijden op de pechstrook vanaf 1 juli overtreding van derde graad

Vanaf 1 juli 2019 vormt onterecht rijden op de pechstrook een overtreding van derde graad. Dit betekent 174 euro boete bij onmiddellijke inning. Het drievoudige van vandaag. Nu gaat het immers nog om ...

Lees meer

03.06.2019

ANPR-camera's mogen vanaf juli meer overtredingen vaststellen

Verkeerd afslaan op een kruispunt, de voorsorteringspijlen niet volgen, een verboden rijrichting nemen, het dwarsverkeer belemmeren. Deze verkeersovertredingen mogen vanaf 1 juli 2019 door 'onbemande ...

Lees meer

28.05.2019

Zelfstandigen genieten ook bij onvrijwillige stopzetting activiteiten van verzekering gewaarborgd wonen

De dekking van de verzekering gewaarborgd wonen breidt uit. Voortaan beschermt deze verzekering ook zelfstandigen die geconfronteerd worden met een inkomensverlies dat veroorzaakt is doordat ze hun ...

Lees meer

28.05.2019

Strafverzwaring bij misdaad na wanbedrijf

Het plegen van een misdaad na een wanbedrijf wordt een nieuwe vorm van wettelijke herhaling. De rechter kan hierdoor de straf voor de misdaad aanzienlijk verzwaren. Wettelijke herhaling. Ons ...

Lees meer

28.05.2019

Rechter kan werkstraf en autonome probatiestraf bij racisme, discriminatie en seksisme laten aansluiten bij gepleegd misdrijf

Als de rechter iemand veroordeelt wegens racisme, xenofobie, negationisme, discriminatie of seksisme kan hij ook kiezen voor een werkstraf of een autonome probatiestraf. Om de veroordeelde zoveel ...

Lees meer

24.05.2019

Mededingingsautoriteit pakt misbruik van economische afhankelijkheid tussen ondernemingen aan

De wetgever verbiedt ondernemingen om misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van andere ondernemingen. De Belgische mededingingsautoriteit kan tegen dit misbruik optreden. Economische ...

Lees meer

24.05.2019

Onevenwichtige contracten en agressieve en misleidende marktpraktijken tussen ondernemingen verboden

Ondernemingen worden beter beschermd tegen misbruiken door andere ondernemingen. Onrechtmatige bedingen in hun onderlinge overeenkomsten zijn nietig en agressieve en misleidende marktpraktijken ...

Lees meer

24.05.2019

Gebruik van blinderende lasers en biologische wapens nu als oorlogsmisdaad in Strafwetboek (art. 72-73 DB Strafzaken)

Het gebruik van biologische en toxische wapens, laserwapens die permanente blindheid veroorzaken en wapens die verwonden met niet door radiografie detecteerbare fragmenten zijn als oorlogsmisdaad in ...

Lees meer

24.05.2019

Hogere ziekte- en moederschapsuitkering voor zelfstandigen

De welvaartsenveloppe doet de moederschapsuitkering voor zelfstandigen stijgen. Ook de ziekte- en invaliditeitsuitkering voor samenwonende zelfstandigen, de inhaalpremie en het forfait voor hulp van ...

Lees meer

23.05.2019

Europese regels voor leveringsovereenkomsten van digitale inhoud en digitale diensten

Europa wil consumenten en leveranciers meer zekerheid geven bij de aankoop of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten. Een nieuwe richtlijn van 20 mei 2019 over leveringsovereenkomsten voor ...

Lees meer

23.05.2019

Nieuwe Europese regels voor verkoopovereenkomsten van goederen

Europa heeft nieuwe regels voor verkoopovereenkomsten van goederen. De nieuwe richtlijn moet het vertrouwen van consumenten en leveranciers in grensoverschrijdende verkopen opkrikken. Daarom voorziet ...

Lees meer

22.05.2019

Hogere vergoeding voor asbestslachtoffers

Belgisch Staatsblad. - De 'wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers' verlengt de termijn waarbinnen het slachtoffer van een asbestgebonden ziekte een aanvraag tot ...

Lees meer

22.05.2019

Eťn tiende ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers uit de privťsector ouderschapsverlof opnemen in een halve dag per week of een hele dag om de 2 weken. Het uitvoeringsbesluit dat de arbeidsduurvermindering met ...

Lees meer

21.05.2019

Pandhouder kan beslag leggen bij geplande uitwinning bezitloos pand (art. 162-164 DB FinanciŽn)

De wetgever neemt maatregelen om de verpande goederen bij een bezitloos pand veilig te stellen tot de uitwinningsprocedure is afgerond: de pandhouder kan voortaan een sui generis beslag leggen op de ...

Lees meer

1  2  3  [4]  5