Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

24.05.2019

Onevenwichtige contracten en agressieve en misleidende marktpraktijken tussen ondernemingen verboden

Ondernemingen worden beter beschermd tegen misbruiken door andere ondernemingen. Onrechtmatige bedingen in hun onderlinge overeenkomsten zijn nietig en agressieve en misleidende marktpraktijken ...

Lees meer

24.05.2019

Gebruik van blinderende lasers en biologische wapens nu als oorlogsmisdaad in Strafwetboek (art. 72-73 DB Strafzaken)

Het gebruik van biologische en toxische wapens, laserwapens die permanente blindheid veroorzaken en wapens die verwonden met niet door radiografie detecteerbare fragmenten zijn als oorlogsmisdaad in ...

Lees meer

24.05.2019

Hogere ziekte- en moederschapsuitkering voor zelfstandigen

De welvaartsenveloppe doet de moederschapsuitkering voor zelfstandigen stijgen. Ook de ziekte- en invaliditeitsuitkering voor samenwonende zelfstandigen, de inhaalpremie en het forfait voor hulp van ...

Lees meer

23.05.2019

Europese regels voor leveringsovereenkomsten van digitale inhoud en digitale diensten

Europa wil consumenten en leveranciers meer zekerheid geven bij de aankoop of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten. Een nieuwe richtlijn van 20 mei 2019 over leveringsovereenkomsten voor ...

Lees meer

23.05.2019

Nieuwe Europese regels voor verkoopovereenkomsten van goederen

Europa heeft nieuwe regels voor verkoopovereenkomsten van goederen. De nieuwe richtlijn moet het vertrouwen van consumenten en leveranciers in grensoverschrijdende verkopen opkrikken. Daarom voorziet ...

Lees meer

22.05.2019

Hogere vergoeding voor asbestslachtoffers

Belgisch Staatsblad. - De 'wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers' verlengt de termijn waarbinnen het slachtoffer van een asbestgebonden ziekte een aanvraag tot ...

Lees meer

22.05.2019

Eén tiende ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers uit de privésector ouderschapsverlof opnemen in een halve dag per week of een hele dag om de 2 weken. Het uitvoeringsbesluit dat de arbeidsduurvermindering met ...

Lees meer

21.05.2019

Pandhouder kan beslag leggen bij geplande uitwinning bezitloos pand (art. 162-164 DB Financiën)

De wetgever neemt maatregelen om de verpande goederen bij een bezitloos pand veilig te stellen tot de uitwinningsprocedure is afgerond: de pandhouder kan voortaan een sui generis beslag leggen op de ...

Lees meer

21.05.2019

Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen ...

Lees meer

21.05.2019

'Vierkant groen' voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk op kruispunten

Aan een kruispunt met driekleurige verkeerslichten kunnen voetgangers en fietsers vanaf 31 mei 2019 in alle richtingen tegelijk groen krijgen. Hiervoor heeft de wetgever in de Wegcode speciale ...

Lees meer

21.05.2019

Kinderopvang krijgt uitzondering op auteursrechten en naburige rechten

Instellingen voor kinderopvang mogen voortaan de werken, databanken en prestaties van auteurs, uitvoerende kunstenaars of producenten zonder hun toestemming reproduceren of meedelen. Maar alleen als ...

Lees meer

17.05.2019

Algemeen verbod op vuurwerk en wensballonnen in Vlaanderen, GAS-boete mogelijk bij overtredingen

Vanaf 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren. Gemeenten mogen dan alleen nog in uitzonderlijke ...

Lees meer

17.05.2019

Raad van State vernietigt deel van Vlaams regionaliseringsbesluit mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse regering heeft dan toch fouten gemaakt bij de regionalisering van de mobiliteitsbevoegdheden. De Raad van State heeft 10 artikelen van het 'Besluit van 10 juli 2015 tot wijziging van ...

Lees meer

17.05.2019

'Belgische Corporate Governance Code 2020' voor genoteerde vennootschappen

De 'Belgische Corporate Governance Code 2020' verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2019. Hij zit als bijlage bij het KB van 12 mei 2019. Alle genoteerde vennootschappen in ons land worden ...

Lees meer

17.05.2019

Onvolledige inschrijving in KBO maakt vordering niet meer onontvankelijk

Wanneer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven ondernemingen een vordering instellen die gebaseerd is op een activiteit die ze daar niet hebben geregistreerd, kan de rechter hun ...

Lees meer

16.05.2019

Kaaimantaks: wetgever verduidelijkt begrip 'juridische constructies met rechtspersoonlijkheid'

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd die van toepassing is op juridische constructies. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische ...

Lees meer

15.05.2019

Voortaan uitdrukkelijk in Btw-wetboek: elektronische btw-aangifte heeft dezelfde juridische waarde als papieren aangifte

Een btw-aangifte ingediend via Intervat heeft dezelfde juridische waarde dan een papieren aangifte. Dat staat voortaan uitdrukkelijk in het Btw-wetboek. Een formaliteit want het principe wordt ...

Lees meer

10.05.2019

Nieuw vennootschapsrecht blijft fiscaal neutraal

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Omdat de wetgever wil dat het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal is, worden een heel pak ...

Lees meer

1  2  3  4  [5]